Oppdragsvilkår

ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR FOR ADVOKATFIRMAET SELAND | RÖDL & PARTNER AS

1. Innledning

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS («Seland Rödl») vil bestrebe seg på å ivareta Klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med oppdragsbekreftelsen, våre interne saksbehandlingsrutiner, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, samt andre relevante regelverk.

Alle våre advokater og advokatfullmektiger har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til skriftlig oppdragsbekreftelse med identifikasjon av oppdraget («Oppdragsbekreftelsen»).

Disse alminnelige betingelser overgis Klienten ved etablering av oppdraget, eller er gjort tilgjengeligefor Klienten gjennom en henvisning til nettsiden hvor betingelsene er publisert. Betingelsene anses vedtatt av Klienten med mindre Klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme Klient.

Ord og uttrykk angitt med stor forbokstav skal ha samme betydning som i Oppdragsbekreftelsen med mindre annet er uttrykkelig angitt.

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til Klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor Klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at Seland Rödl, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte avstraffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette Klienten eller tredjepersoner.

Det vil ellers ved etablering av oppdrag bli gitt en skriftlig oppdragsbekreftelse med identifikasjon av oppdraget («Oppdragsbekreftelse»). Slik skriftlig bekreftelse vil ikke bli gitt for mindre oppdrag der arbeidet med utarbeidelse av bekreftelsen vil være uforholdsmessig i forhold til oppdragets art, og særlig der oppdraget avsluttes samtidig med henvendelsen til vårt firma.

3. Gjennomføring av oppdraget

Jo bedre saken er avklart og forberedt fra Klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret og det kan ha betydning for utfallet av saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal normal skje fra eller til oss, og Klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all relevant korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør tas vare på, idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres Klienten.

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Hvem som er saksansvarlig advokat fremgår av Oppdragsbekreftelsen, samt e-post og brev fra oss om saken. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte for Klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av øvrige partnere/ansatte.

Oppdragets beskrivelse fremgår av Oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal Klienten motta oppdatert Oppdragsbekreftelse.

Oppdraget avsluttes når oppdrag som beskrevet i Oppdragsbekreftelsen er utført. Ved avsluttet oppdrag som beskrevet i Oppdragsbekreftelsen, har Seland Rödl ikke ansvar for videreoppfølging av noe forhold på vegne av Klienten. Klienten kan gi Seland Rödl nytt oppdrag som vil bli skriftlig bekreftet ved Oppdragsbekreftelse.

4. Honorar

Oppdrag faktureres i utgangpunktet etter fast timesats og faktisk medgått tid. Andre beregningsmåter må avtales særskilt, herunder eventuelt fastpris for et oppdrag eller skjønnsmessig beregning basert på helhetlig vurdering av alle relevante forhold i saken.

Minste timeenhet er 15 minutter, og beregnes fra og med tidspunktet for første konsultasjon.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.

Seland Rödls salærkrav mot Klienten begrenses ikke av at Klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

Lovmessige begrensninger i Klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Seland Rödls salærkrav mot Klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

Seland Rödl forbeholder seg retten til å foreta årlig revisjon av salærsatser og andre satser. De justerte prisene vil gjelde fra det tidspunkt justeringen trer i kraft og vil også gjelde for pågående oppdrag. Timesatser for enkeltmedarbeidere kan bli justert i løpet av året i forbindelse med stillingsendringer.

5. Fakturering og betaling

De medgåtte timer/honoraret, samt eventuelle direkte utlegg, vil normalt faktureres løpende, minst en gang i måneden.

Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer har 10 dagers forfall. Ved forsinket betaling til Seland Rödl, har Seland Rödl rett til å:

a) belaste rente på forfalte beløp i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser

b) avstå fra å utføre ytterligere arbeid for klienten, både på det aktuelle oppdraget og ethvert annet oppdrag, og

c) utøve tilbakeholdsrett i saksdokumenter, papirer og filer mv.

Seland Rödl forbeholder seg retten til å motregne ethvert krav i beløp som innehas eller mottas på vegne av klient, herunder på klientkonti.

Med faktura følger spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

6. Utlegg

Direkte kostnader som påløper i saken, herunder til enhver tid gjeldende gebyrer, innhenting av sakkyndige uttalelser, reise opphold og kost ved utførelsen av oppdraget, belastes Klienten i tillegg til salæret. Det samme gjelder kostnader til kopiering, porto, budtjeneste og lignende.

Utlegg som Klienten er ansvarlig for skal avklares med Klienten før de pådras, med mindre kostnader er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre Klientens interesser og Klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

7. Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten.

Fra 1. januar 2023 heves inntektsgrensen på rettshjelp. Inntektsgrensen for enslige heves til 350 000 kroner, mens grensen for ektefeller og samboere blir 540 000 kroner. I tillegg heves formuesgrensen til 150 000 kroner.

Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

8. Rettshjelpsforsikring

Klienten oppfordres til snarest å avklare om det foreligger rettshjelpsforsikring i Klientens foreliggende forsikringsordninger (privatforsikringer og kollektivforsikringer).

Arbeidet vil bli avregnet mot Klienten etter de avtalte salærberegningsprinsipper. Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen.

Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Klients salærkrav og det beløp forsikringen dekker.

9. Klientens mislighold

Dersom Klienten misligholder betaling med mer enn 14 dager, og beløpet ikke kan anses uvesentlig, har Seland Rödl rett til å stanse videre utførelse av oppdraget. Stansing av oppdraget kan ikke skje dersom Klienten risikerer et uforholdsmessig rettstap. Stansing varsles skriftlig til Klienten, og det skal samtidig gjøres oppmerksom på hvilke frister som løper, dersom det er fare for at disse vil kunne oversittes som følge av stansingen.

Dersom Klienten ikke betaler utestående innen 14 dager fra varsel om stansing er sendt, har Seland Rödl rett til å frasi seg oppdraget. Frasigelse av oppdraget skal meddeles Klienten skriftlig.

Seland Rödl har videre rett til å frasi seg oppdraget dersom

  • vi får feilaktig eller ufullstendige opplysninger
  • Klienten ikke vil følge advokatens råd i saken, Klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
  • at Klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
  • at Klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget

Bestemmelsene om betalingsmislighold gjelder tilsvarende dersom annet selskap i samme konsern som Klienten har misligholdt betalinger som beskrevet ovenfor.

10. Ansvar

Seland Rödl, dets partnere og medarbeidere er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Ansvaret for Seland Rödl, dets partnere og medarbeidere er dog begrenset.

Dersom påvist og sannsynliggjort ansvarsbetingende feil fra Seland Rödl og/eller ansvarlig advokat har påført Klienten et dokumentert direkte økonomisk tap, er økonomisk ansvar for Seland Rödl og/eller den ansvarlige advokat under enhver omstendighet begrenset til det beløp vår ansvarsforsikring til enhver tid dekker. Seland Rödl og/eller ansvarlig advokat er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, og følgeskader.

Seland Rödl, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som Seland Rödl har henvist til eller for underleverandører som Seland Rödl etter avtale med Klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

Seland Rödl, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering Seland Rödl på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Seland Rödl, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for tap av forvaltede Klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Seland Rödl gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter(advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil Seland Rödl treffe tiltak som kan økegraden av garantidekning for Klientens midler.

Bestemmelsene i dette punkt gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som følger av Seland Rödls utpekning av en saksansvarlig advokat for hvert oppdrag, jf. domstolloven § 232.

Selskapets partnere har etter selskapsavtalen ikke deltageransvar for erstatningsansvar som selskapet måtte pådra seg under advokatvirksomheten, når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolloven § 5232 første til fjerde ledd.

11. Behandling av informasjon

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene så langt dette tillates etter taushetsplikten, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil Seland Rödl behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.

Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Seland Rödl ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i Seland Rödl personvernerklæring:

Personvern | Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS

Seland Rödl gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Med mindre annet fremgår av oppdragsbekreftelse eller særlig skriftlig underretning, aksepterer partene at usikret e-post kan brukes i alminnelig korrespondanse.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til Klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Seland Rödl er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragetsavslutning. Seland Rödl kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.

12. Opphavsrettigheter

Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt, beholder Seland Rödl alle rettigheter - herunder opphavsrettigheter – til alt materiale utarbeidet av Seland Rödl. Det gjelder enten slikt materiale er i papirform, i elektronisk form og enten dette er utarbeidet forut for eller i tilknytning til det enkelte oppdrag. Klienten kan likevel benytte materialet til egen bruk til det formål som oppdraget gjelder.

13. Klageadgang

Dersom Klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres Klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Seland Rödl vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.

Det er også anledning til å klage hvis Klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens disiplinærutvalg. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no

14. Lovvalg og tvisteløsning

Seland Rödl vil tilstrebe å løse konflikter i minnelighet. Dersom en minnelig løsning ikke oppnås, skal tvisten løses ved ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Tvister knyttet til oppdraget avgjøres etter norsk rett.

15. Revisjon av oppdragsvilkår

De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for Klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.