Siste nytt

STRENGERE KRAV TIL UTLEVERING AV EIEROPPLYSNINGER I AKSJESELSKAPER

STRENGERE KRAV TIL UTLEVERING AV EIEROPPLYSNINGER I AKSJESELSKAPER

Den 3. juni 2024 sendte Nærings- og fiskeridepartementet forslag til ny forskrift om innsyn i aksjeeierboken, aksjeeierregisteret og forvalterregistrerte aksjer ut på høring. Ifølge forslaget forventes forskriften å tre i kraft 1. januar 2025. Alle aksjeselskaper bør derfor påse at de har gode rutiner for føring av aksjeeierbok og for utlevering av opplysninger.Forskriften stiller strengere krav og kortere frister for utlevering av aksjeeierbok og aksjeeierregister. Fristene for utlevering foreslås også forkortet til tre virkedager for utlevering av aksjeeierbok og én virkedag for utlevering av aksjeeierregister. Ansvaret for behandling av krav om innsyn vil fortsatt ligge på styret.

Les mer   
Revidert Nasjonalbudsjett 2024

Revidert Nasjonalbudsjett 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt i dag kl 10:45. Det er normalt at revidert budsjett ikke inneholder store omlegginger i skatte- og avgiftspolitikken, og dette året er heller ikke noe unntak. Det er likevel noen endringer som er verdt å få med seg. Nedenfor får du en rykende fersk oppsummering av de foreslåtte endringene:

Les mer   
Tap på kundefordringer mellom nærstående selskaper

Tap på kundefordringer mellom nærstående selskaper

Finansdepartementet har i dag sendt ut på høring et forslag om innføring av en tidsperiode knyttet til hvor lenge tapte kundefordringer mellom nærstående selskaper kan stå uoppgjort før tapsavskjæringsregelen for ordinære fordringer inntrer

Les mer   
Jordleie: Høyesterett avklarer konsekvensene av avtalt oppsigelsesrett eller leietid i strid med jordloven

Jordleie: Høyesterett avklarer konsekvensene av avtalt oppsigelsesrett eller leietid i strid med jordloven

Avtaler om leie av jord kan ikke inngås for kortere tid enn 10 år, jf. jordlova § 8 (2).

Les mer   
Tilleggsskatt i skattesaker – hvilke regler gjelder?

Tilleggsskatt i skattesaker – hvilke regler gjelder?

1. januar 2024 trådte nye regler om tilleggsskatt i kraft. Reglene gjelder reduksjon av tilleggsskatt dersom skattyter ikke har fått avgjort sin sak innen rimelige tid.

Les mer   
Åpenhetsloven - Redegjørelsesfristen 30. juni nærmer seg!

Åpenhetsloven - Redegjørelsesfristen 30. juni nærmer seg!

Virksomheter med plikter etter åpenhetsloven må offentliggjøre sin redegjørelse av aktsomhetsvurderinger de har gjort hvert år innen 30. juni. Det følger av åpenhetsloven flere krav til hva redegjørelsen må inneholde, og hvordan den skal utformes. Redegjørelsen må offentliggjøres.

Les mer   
Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Direktiv fra 2019 om tydeliggjøring av innholdet i arbeidsavtaler skal gi mer forutsigbarhet for ansatte. Direktivet implementeres i løpet av 2024. Fra 1. juli skal de nye reglene inntas i arbeidskontraktene i arbeidsavtaler som inngås etter dette. I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Det betyr at du fra 1. juli 2024 må sørge for at alle nye arbeidsavtaler være oppdatert etter de nye reglene, og alle ansatte kan kreve å få avtalen sin oppdatert. Vi utdyper her de lovpålagte endringene litt nærmere.

Les mer   
ÅPENHET OM AKSJEEIERE

ÅPENHET OM AKSJEEIERE

I en pressemelding 19. januar 2024 presenterte næringsminister Jan Christian Vestre en fempunktsplan for å skape større åpenhet rundt aksjeeierskap i norske aksjeselskaper. Temaet inngår som ledd i de senere års arbeid mot økt åpenhet om hvordan norske selskaper opererer. I denne pressemeldingen var det åpenhet rundt selskapers eierforhold som var hovedtemaet.

Les mer   
FARER OG FELLER VED INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALER

FARER OG FELLER VED INNGÅELSE AV INTENSJONSAVTALER

Utgangspunktet ved inngåelse av intensjonsavtaler er at disse kun gir uttrykk for en intensjon om å inngå en senere bindende avtale mellom partene, og at intensjonsavtalen ikke innebærer en endelig bindende avtale i seg selv. I en nylig avgjørelse fra Agder lagmannsrett 2. februar 2024 (LA-2023-122844) har imidlertid lagmannsretten lagt til grunn at allerede intensjonsavtalen (LOI) mellom to parter i anledning et aksjekjøp var en bindende avtale mellom partene.

Les mer   
FORSLAG TIL NY HUSLEIELOV – HVILKE ENDRINGER BERØRER DEG SOM UTLEIER

FORSLAG TIL NY HUSLEIELOV – HVILKE ENDRINGER BERØRER DEG SOM UTLEIER

Den 31. januar 2024 sendte Husleielovutvalget ut rapporten «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold» på høring. Forslaget skal styrke leietakernes rettsstilling i leieforhold og gjøre husleieloven mer tilpasset dagens leiemarked. Denne artikkelen gir deg som utleier et overblikk over de sentrale endringsforslagene.

Les mer   
Har dere utenlandske ansatte som jobber i Norge?

Har dere utenlandske ansatte som jobber i Norge?

Norske selskaper som gir utenlandske oppdragstakere oppdrag i Norge, har plikt til å opplyse om oppdraget. Opplysningsplikten påhviler både oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver er forpliktet til å blant annet gi opplysninger om kontrakten, om hovedoppdragsgiver, egen oppdragsgiver og oppdragstaker.

Les mer   
Fra nyttår er arbeidsgiveransvaret i konsern blitt utvidet.

Fra nyttår er arbeidsgiveransvaret i konsern blitt utvidet.

Utvidelsen innebærer at enkelte arbeidsgiverfunksjoner nå gjelder for alle selskap som inngår i samme konsern, også utenlandske selskap.

Les mer   

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å legge igjen e-postadressen din aksepterer du vår personvernerklæring.
Thanks for joining our newsletter.
Oops! Something went wrong.