Åpenhetsloven – krav om åpenhet om virksomheters forretningsforbindelser og leverandører

Den 1. juli 2022 trer lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, åpenhetsloven, i kraft.

20/1/22

Åpenhetsloven – krav om åpenhet om virksomheters forretningsforbindelser og leverandører

Den 1. juli 2022 trer lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, åpenhetsloven, i kraft. Ved ikrafttredelsen pålegges i overkant av 9 000 norske bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvilke virksomheter er omfattet?

Åpenhetsloven gjelder alle større virksomheter hjemmehørende i Norge. Loven gjelder også alle større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge som er skattepliktige til Norge. Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for minst to av følgende tre vilkår:

1.      salgsinntekt: 70 millioner

2.      balansesum: 35 millioner

3.      gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret:50 årsverk.

Hva betyr loven eventuelt for din virksomhet?

For virksomheter omfattet av loven må det gjennomføres aktsomhetsvurderinger med formål å vurdere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i virksomheten og hos virksomhetens forretningsforbindelser og leverandører. Hver enkelt virksomhet må foreta en kartlegging av og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskeretter ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Målet er i korthet at virksomheten skal identifisere virksomhetens mulige og faktiske negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold Loven inneholder også krav om å gjennomføre risikoreduserende tiltak der det er nødvendig.

Åpenhetslovens § 4 gir en beskrivelse av hvordan aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres. Beskrivelsen er i tråd med OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper, og det forutsettes i lovens forarbeider at det er OECD sin metode for aktsomhetsvurderinger som skal følges. Denne universelle metoden vil også gjøre det enklere for utenlandske virksomheter med virksomhet i Norge å oppfylle lovens krav.

Aktsomhetsvurdering er ikke et arbeid som skal gjennomføres én gang, men arbeidet skal være gjentakende, og nærmest gjennomføres som en refleks både internt og eksternt i virksomheten. Det er et krav om gjentakende og stadig grundigere vurderinger av leverandører og andre forretningsforbindelser.

Innen 30. juni hvert år er det krav om at de omfattede virksomheter redegjør for sine aktsomhetsvurderingene gjennomført det foregående år, første gang innen 30. juni 2023. Denne redegjørelsen skal signeres av styret og daglig leder og må publiseres på et lett tilgjengelig sted eksempelvis på virksomhetens nettside, slik at forbrukere, fagbevegelse, media, investorer og offentlige myndigheter skal søke og få informasjon om disse forholdene. Redegjørelsen kan inngå i virksomhetens redegjørelse om samfunnsansvar i årsberetningen, jf. regnskapsloven § 3-3 c. Årsberetningen skal uansett inneholde opplysninger om hvor redegjørelsen er å finne.

Vi anbefaler alle virksomheter som omfattes av loven, men også de som foreløpig ikke omfattes, å starte arbeidet for å overholde lovenskrav.

Ta gjerne kontakt med oss dersom din virksomhet trenger bistand til å starte arbeidet med overholdelse av åpenhetsloven.

 

 

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us