ARVEAVGIFTEN FJERNES - det haster å gjøre eventuelle grep

Regjeringen har foreslått å fjerne arveavgiften med virkning fra 1. januar 2014.

No items found.
21/11/13

Regjeringen har foreslått å fjerne arveavgiften med virkning fra 1. januar 2014.


Hvilke økonomiske konsekvenser får dette for gaveutdelinger, og er det noen disposisjoner som bør gjøres før årsskiftet?


Et sentralt spørsmål er gavemottakers inngangsverdi på den formuesobjekt som mottas. Inngangsverdien får betydning ved et senere salg og kan også få betydning for avskrivningsgrunnlaget dersom næringsvirksomhet mottas.


Arveavgiften på gaver til barn er 10 % av overskytende av kr 800 000 (fra hver av foreldrene). Etter hovedregelen vil den formuesverdi som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen kunne utgjøre den skattemessige inngangsverdi som er mottatt. Mottaker får derved en ny inngangsverdi.

Regjeringen har foreslått at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp, dvs. at mottaker overtar inngangsverdien til giver ved et senere gevinstoppgjør. For aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper gjelder det allerede et kontinuitetsprinsipp.


Kontinuitetsprinsippet skal også legges til grunn for skatteposisjoner. Mottaker kan f. eks. ikke lenger oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi på gavetidspunktet. Verdistigning som et formuesobjekt har vært undergitt i givers eiertid, vil bli skattepliktig for mottaker ved salg og verdireduksjon vil være fradragsberettiget.

Dersom mottaker ønsker å selge mottatt formuesobjekt i nær fremtid etter årsskiftet, vil forslaget innebære høyere skatt enn arveavgift. I stedet for å betale arveavgift på maksimalt 10 % av det mottatte på gavetidspunktet, vil mottaker fra 1. januar 2014 måtte betale 27 % av differansen mellom den salgssummen og givers inngangsverdi.


Unntak fra kontinuitetsprinsippet er foreslått for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk. Dersom giver kunne ha solgt skattefritt på gavetidspunktet, skal inngangsverdien settes til markedsverdi på tidspunktet for rådighetsoverføringen. Verdistigning i givers eiertid fritas dermed for gevinstbeskatning. Eventuelle verdiendringer i mottakerens egen eiertid, vil dog føre til skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap, med mindre han selv oppfyller vilkårene for skattefri realisasjon.

Med stor latent gevinst på formuesobjektet som etter forslaget skal følge hovedregelen om kontinuitet, vil konsekvensene av å utsette en gaveutdeling til etter 1. januar 2014 kunne bli stor. De som ønsker å overføre følgende formuesgjenstander til neste generasjon bør snarest foreta en nærmere vurdering:


• Næringsvirksomhet
• Sekundærbolig
• Tomt

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us