Bidrar du til sosial dumping?

Sosial dumping er en betydelig utfordring for det norske arbeidslivet. For mange kan det være fristende å gi utenlandske arbeidstakere dårligere betingelser uten å reflektere over konsekvensene av sosial dumping. Dette er en holdning som kan medføre straffeansvar.

No items found.
3/6/14

Sosial dumping forbindes gjerne med tilfeller hvor utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får lavere lønn enn de norske arbeidstakerne. Sosial dumping er imidlertid mye mer enn lavere lønn for samme arbeid. Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig. Hvis en utenlandsk arbeidstaker for eksempel har mer belastende arbeidstidsordninger, ikke får tilstrekkelig sikkerhetsopplæring, arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet blir dårlig ivaretatt, da er det sosial dumping.

Arbeidsmiljøloven ("aml") og tilhørende forskrifter gjelder som hovedregel for alle arbeidsforhold i Norge. Arbeidsgiver må imidlertid være oppmerksom på at det er forskjell på om arbeidstaker selv kommer til Norge for å ta seg arbeid eller om vedkommende er ansatt i et utenlandsk firma og er sendt til Norge av sin arbeidsgiver for å utføre tjenester her. I sistnevnte situasjon anses den enkelte som "utsendt arbeidstaker", jf aml § 1-7.

Reglene om utsendte arbeidstakere omfatter i hovedsak følgende tilfeller: a) når virksomhet sender arbeidstakeren ut for egen regning og under egen ledelse, dvs. i forbindelse med en tjenesteytingskontrakt mellom det utenlandske og det norske selskapet, b) når virksomhet sender arbeidstaker til utenlandsk forretningssted eller en utenlandsk virksomhet som inngår i konsernet, og c) når virksomhet sender ut arbeidstaker, i egenskap av vikarbyrå eller annen virksomhet som leier ut arbeidstakere, dvs. i en situasjon hvor det foreligger utleie av arbeidskraft.

I Norge fines det ingen lovfestede regler om minstelønn. Dette innebærer at en utsendt arbeidstaker kan arbeide i Norge for den lønnen arbeidstakeren har i hjemlandet, selv om lønnen er vesentlig lavere enn den de norske arbeidstakerne mottar. Dette gjelder ikke forhold som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale vedrørende lønn eller arbeids- og ansettelsesvilkår. I slike tilfeller skal tariffavtalen også gjelde den utsendte arbeidstakeren.

Forholdet til utsendte arbeidstakere reguleres videre av en egen forskrift som gjør enkelte regler i arbeidsmiljøloven gjeldende også for slike arbeidstakere. Dette gjelder blant annet reglene om arbeidsmiljø, arbeidstid, diskrimineringsvern, arbeidsavtale og permisjon. Særlig er det verdt å merke seg at det stilles strenge krav til den innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker. Innkvarteringen skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt, jf aml § 4-4, fjerde ledd. Dersom arbeidstakerne ikke sikres ordentlige boforhold er dette å regne som sosial dumping. Det er dermed ikke anledning til å la arbeidstakere bo i bilen, i et eget rom på arbeidsplassen, campinghytte osv. Ferieloven og likestillingsloven kommer også til anvendelse.

Særlig viktig er det å være oppmerksom på at sosial dumping kan innebære en ikke ubetydelig straffereaksjon. Forsettlig eller uaktsom overtredelse straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder eller begge deler, jf aml § 19-1. Hvor det foreligger særlig skjerpede omstendigheter kan det medføre fengsel i inntil to år. Straffereaksjonen retter seg mot innehaver av virksomheten, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. Medvirkning straffes på samme måte.

Det er dermed viktig å ha et bevisst forhold til hvilke forhold som anses som sosial dumping, går en over streken kan ansvaret fort bli stort.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us