Christopher skriver sin masteroppgave hos Seland

Stud Jur. Christopher Hestnes Andresen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Utflytning av aksjeselskaper".

No items found.
6/1/15

Stud Jur. Christopher Hestnes Andresen har skriveplass hos oss og arbeider med sin masteroppgave om "Utflytning av aksjeselskaper".

Oppgaven omhandler skattlegging av aksjeselskaper som flytter ut av Norge.

Der et aksjeselskap flytter ut av Norge, vil skatteloven § 10-71 komme til anvendelse. Bestemmelsen gir hjemmel for å skattlegge latente gevinster på eiendeler ved opphør av skatteplikten til Norge. Situasjoner som vil bli rammet av denne nevnte bestemmelse er primært der aksjeselskapet flytter hovedkontoret til områder utenfor EØS.

Temaet for oppgaven vil således være å redegjøre for utviklingen og gjeldende rett på nevnte område. Både hva gjelder utgangspunkter og unntak som gjør seg gjeldende der et aksjeselskap flytter ut fra norsk beskatningsområde.

christopher.hestnes.andresen@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us