Delingsøkonomi og skatt - en ny hverdag vi må forholde oss til

Seland Orwall er, som ett av de ledende advokatfirmaer innen skatterett, opptatt av de skatte- og kontraktsrettslige spørsmål, samt de offentlige reguleringer, i forbindelse med den sterkt voksende delingsøkonomien.

No items found.
1/6/16

Seland Orwall er, som ett av de ledende advokatfirmaer innen skatterett, opptatt av de skatte- og kontraktsrettslige spørsmål, samt de offentlige reguleringer, i forbindelse med den sterkt voksende delingsøkonomien. Nettbaserte markedsplasser som airbnb.no, nabobil.no og plendit.no er eksempler på sterke aktører i markedet.

Hovedtrekkene ved de skatterettslige aspekt under delingsøkonomien fremstilles her:

UTLEIE AV BOLIG OG FRITIDSBOLIG

 • Utleie av egen bolig
  Ved utleie av hele eller mer enn halvparten (regnet etter utleieverdien) av egen benyttet bolig, er leieinntekter som ikke overstiger kr. 20.000 pr år skattefrie. Dersom leieinntektene overstiger kr. 20.000 er hele leieinntekten skattepliktig (med skattesats på 25 % for 2016).
 • Utleie av sekundærbolig
  Utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone (med skattesats på 25 % for 2016).
 • Utleie av fritidsbolig
  Ved egen bruk helt eller delvis og i rimelig omfang av fritidsbolig, er leieinntekter på inntil kr. 10.000 pr år skattefrie. Av den overskytende del er 85 % av leieinntektene skattepliktige (med 25 % for 2016). Ved såkalt utleiehytte, er leieinntektene skattepliktige fra første krone.
 • Utleie av bolig/fritidsbolig som virksomhet
  Den klare hovedregel er at utleie av mindre enn 5 boenheter (bolig og/eller fritidsbolig) ikke utgjør virksomhet, og vil således heller ikke utløse beskatning som virksomhet (som har en skattesats på inntil 50,1 % for 2016). Høy utleieaktivitet kan imidlertid lede til at utleien vil bli ansett som virksomhet selv ved utleie av mindre enn 5 enheter. Se ellers nærmere om vilkårene for hva som anses som virksomhet nedenfor. Den nærmere konkrete grense er vanskelig å trekke og etter vårt syn må det nok forventes en domstolsprøving av dette spørsmål dersom skattemyndighetene foretar beskatning i slike tilfeller.  

UTLEIE AV BIL

 • Utleie av bil
  Ved utleie av bil, som også brukes privat, er leieinntekter på mindre enn kr. 10.000 skattefrie. Ved leieinntekter på mer enn kr. 10.000 er leieinntektene skattepliktige fra første krone (med skattesats på 25 % for 2016). Om fradragsberettigede kostnader, se nedenfor.
 • Utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass, typisk nabobil.no
  På tilsvarende vis som ovenfor er leieinntekter på mindre enn kr. 10.000 skattefrie. Ved leieinntekter på mer enn kr. 10.000 er leieinntektene skattepliktige fra første krone (med skattesats på 25 % for 2016).  Kostnader ved utleie av bil er imidlertid fradragsberettigede. Kostnadene må fordeles mellom egen bruk og utleie. Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse 8.4.2016 om hvordan fradraget skal beregnes. Direktoratet har kommet til at utleier gis et fradrag på kr. 3,30 pr km, forutsatt at leietaker dekker drivstoff selv. I tillegg gis fradrag for bompenger, parkering, ferge og liknende dersom utleier dekker disse kostnader. Det samme gjelder kostnader ved utbedring av bilskade eller egenandel/bonustap dersom utleier dekker disse. Øvrige kostnader anses omfattet av standardsatsen. Direktoratet har varslet at det vil bli foretatt en nærmere vurdering av gjeldende takseringsregler for å tilpasse reglene for slik utleie.

  Dersom bilen utelukkende brukes til utleie anses bilen som yrkesbil, og beskattes etter egne regler for det.

  Utleie av bil kan også bli ansett som virksomhet (med skattesats på inntil 50,1% for 2016). Vilkårene for hva som anses som virksomhet er tilsvarende vilkårene som ellers gjelder når det skal fastsettes om det foreligger virksomhet; at aktiviteten tar sikte på en viss varighet, har et visst omfang, er egnet til å gi overskudd og drives for skattyters regning og risiko. I Skattedirektoratets prinsipputtalelse er det uttalt at det "viktigste moment for grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning [som i så fall skal beskattes med kun 25 %] vil i disse tilfellene være aktivitetens omfang, Ved vurderingen må det legges vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien. Vedvarende aktivitet med ikke ubetydelig utleie av løsøre på korttidskontrakter, vil vanligvis anses som virksomhet".  Etter vårt syn må det nok også forventes domstolsprøving av tilfeller av slik utleie, for nærmere fastsettelses av grensen. Et særtrekk ved utleie gjennom nettbasert markedsplass er nettopp at utleien meget enkelt og praktisk lar seg gjennomføre med noen få tastetrykk gjerne gjennom en app.

  Dersom eier av bilen er selvstendig næringsdrivende og bilen anses som driftsmiddel i næringsvirksomheten, vil leieinntektene kunne være skattepliktig som virksomhet fra første krone.

DELING AV BIL OG SAMKJØRING

 • Persontransport
  Persontransport hvor hensikten kun er å få dekket selvkost (som utgifter til bensin o.l.) og hvor aktiviteten kun drives som hobby, anses ikke som virksomhet.

UTLEIE AV ANNET LØSØRE ENN BIL

 • Utleie av gjenstander som tilhenger, verktøy etc
  Ved utleie av gjenstander som tilhenger, verktøy etc gjelder det samme som for bil. Når gjenstanden benyttes privat og utleieinntekten er mindre enn kr. 10.000, er leieinntekten skattefri.

UTLEIE MED "ULOVLIG INNTEKT"

 • Ulovlig inntekt
  Dersom en utleie etter lov eller forskrift er å anse som ulovlig, anses inntekten som skattepliktig.

Det er grunn til å regne med at ulike uavklarte spørsmål vil oppstå i nær fremtid etter hvert som delingsøkonomien videreutvikles. Vi ser frem til å følge den videre utvikling.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us