Endringer i aksjeloven m.v.

Regjeringen la 5. april frem forslag til forenklinger i aksjelovgivningen (Prop. 111 L2012-2013). Flere av aksjelovens bestemmelser er foreslått endret.

No items found.
15/5/13

Regjeringen la 5. april frem forslag til forenklinger i aksjelovgivningen (Prop. 111 L2012-2013). Flere av aksjelovens bestemmelser er foreslått endret. Formålet med endringsforslagene er å forenkle det selskapsrettslige regelverket for aksjeselskapene, slik at det skal bli enklere å stifte og drive aksjeselskap, særlig for de små selskapene. Det er forventet at endringene vil vedtas før sommerferien og at ikrafttredelse vil skje kort tid etter.

Det foreslås endringer som vil


• forenkle stiftelsesprosessen, slik at aksjeselskaper skal kunne stiftes på en raskere og billigere måte enn i dag
• redusere kravet til den dokumentasjonen som skal utarbeides i forbindelse med stiftelsen
- reduksjon av minstekravene til vedtekter
- bortfall av kravet til åpningsbalanse etter § 2 -8 ved selskapsstiftelse der det bare skal ytes kontantinnskudd
• legge til rette for at selskapsstiftelser fullt ut kan gjennomføres elektronisk


Det foreslås videre betydelige endringer av kapitalreglene:


• Opphevelse av reglene om at det ikke kan utdeles utbytte hvis egenkapitalen er lavere enn 10 % av balansesummen
• Mer fleksible regler om når og hvordan utbytte kan utdeles
• Opphevelse av reglene om overkursfond (innbetaling over pålydende skal ikke lenger være bunden egenkapital)
• Fortsatt krav til egenkapital og forsvarlig likviditet


Det er lagt frem forslag om mer liberale regler for et selskaps anledning til å gi finansiell bistand i forbindelse med tredjepersons kjøp av aksjeselskapets aksjer:


• Enklere gjennomføring av eier- og generasjonsskifter, kjøp og salg fra ansatte
• 10 % grensen for erverv av selskapets egne aksjer foreslås opphevet


Ytterligere forenklinger foreslått av regjeringen er


• at aksjeselskapene selv, uavhengig av størrelsen på aksjekapitalen, skal kunne bestemme antallet styremedlemmer og om det skal ansettes daglig leder
• at plikten til å velge varamedlem i selskaper med mindre enn tre styremedlemmer foreslås opphevet
• enklere måter å avholde generalforsamling ved enighet mellom aksjeeierne (eks. telefon, e-post)

Sist, men ikke minst må nevnes at det i Prop. 122 L 2012-2013 er fremlagt forslag om avvikling av reglene om aviskunngjøringer. I tillegg er det foreslått endringer av reglene om kreditorvarsel i såkalte sammenslutningsrettslige lover (eks. aksjeloven, selskapsloven, sameieloven). Fristene skal samordnes og er foreslått redusert til seks uker.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us