Endringer i arbeidsmiljøloven, forskriften om hjemmekontor, og ikrafttredelse av åpenhetsloven

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f ble opphevet 1. juli 2022. Arbeidsavtaler basert på den nå opphevede bestemmelsen påvirkes ikke av endringen og er fremdeles gyldige. Dersom du er i tvil om regelen fortsatt gjelder for dine ansatte bistår Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner deg gjerne med en vurdering av dette.

8/11/22

Arbeidsmiljøloven – adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder er opphevet

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse for inntil 12 måneder i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f ble opphevet 1. juli 2022. Arbeidsavtaler basert på den nå opphevede bestemmelsen påvirkes ikke av endringen og er fremdeles gyldige. Dersom du er i tvil om regelen fortsatt gjelder for dine ansatte bistår Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner deg gjerne med en vurdering av dette.

Hjemmekontorforskriften

De nye endringene i forskriften om hjemmekontor er trådt i kraft. Endringene medfører blant annet at de tidligere særreglene om arbeidstid oppheves, som betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven skal gjelde også for arbeid som utføres i hjemmet.

Ved forskriftsendringen blir det også presisert at hjemmekontorforskriften ikke gjelder for kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker bare utfører arbeid i hjemmet. Arbeidstakere som ikke «bare kortvarig eller sporadisk arbeider hjemmefra» må inngå skriftlig avtale om hjemmekontor, og avtalen må oppfylle forskriftens bestemmelser.

Da forskriften kun  gjelder arbeid utført i arbeidstakers hjem, vil arbeid som utføres på hytta, eller andre steder, ikke omfattes av forskriften.

Det slås også fast at det foreligger krav til det psykososiale arbeidsmiljøet når arbeidstakeren arbeider hjemmefra. For arbeidsgiver har dette konsekvensen at arbeidsgiver må sette i verk aktive tiltak for å sikre at det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas på hjemmekontoret. Av forskriften kan man ikke tolke en plikt for arbeidsgiver til å stille eget utstyr til disposisjon for ansatte på hjemmekontor. Dette kan likevel reguleres i avtalen om hjemmekontor.

Et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene omfattes også av endringene.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us