Fast eiendom

Høyesterett med avklarende avgjørelser om eiendomsrett oppover i luften. Spørsmålet for høyesterett var om grunneiere under gondolbane etablert på Voss kunne være parter i erstatningssaken. Høyesteretts svar på spørsmålet var avhengig av eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over eiendommene.

8/11/22

Eiendomsrett oppover i luften – Gondol dommen

Spørsmålet for høyesterett var om grunneiere under gondolbane etablert på Voss kunne være parter i erstatningssaken. Høyesteretts svar på spørsmålet var avhengig av eiendomsrettens utstrekning i luftrommet over eiendommene.

Spørsmålet er ikke regulert i lov, men høyesterett la til grunn at eiendomsretten ikke kan fastsettes til et spesifikt antall meter. Hvor langt eiendomsretten strekker seg i hvert enkelt tilfelle vil derfor avhenge av følgende vurderingstemaer:

1. Hvor høy grunneier har interesse i å utnytt eiendommen. I denne vurderingen skal det også ses hen til fremtidige utviklingsmuligheter

2. Eiendomsretten går så langt som grunneieren har en byrettighet og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak over egen grunn. Dette medfører i praksis at det ikke kan plasseres permanente innretninger innenfor dette området, uten at det foreligger vedtak om ekspropriasjon eller at det er inngått avtale med grunneier

3. Eiendomsretten har likevel begrensinger. Å fly over en eiendom kan som klar hovedregel skje uten samtykke.

I den konkrete saken om gondolbanen på Voss, hvor høydeavstanden mellom gondol og eiendommene varierte mellom 10 og 60 meter, kom Høyesterett frem til at grunneiers eiendomsrett var krenket ved etablering av gondolbanen. Grunneierne kunne følgelig være parter i erstatningssaken.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us