Firmabilbeskatning

Skattekontorene sendte i fjor ut informasjonsskriv til 50 000 bedrifter hvor det ble varslet om skjerpet fokus på ansattes bruk av arbeidsgivers bil. Skatt øst har uttalt at de også i 2014 vil ha kontrollfokus på dette området.

No items found.
18/3/14

Skattekontorene sendte i fjor ut informasjonsskriv til 50 000 bedrifter hvor det ble varslet om skjerpet fokus på ansattes bruk av arbeidsgivers bil. Skatt øst har uttalt at de også i 2014 vil ha kontrollfokus på dette området.


Reglene er mange, og til dels kompliserte, noe som skaper frustrasjon når bruken skal rapporteres inn.


Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver, regnes fordelen ved privat bruk som lønnsinntekt. Utgangspunktet er at enhver privat bruk av arbeidsgivers bil anses som en fordel vunnet ved arbeid. Bruken utløser beskatning for den ansatte etter standardregler:


For 2014 fastsettes inntektstillegg for privat bruk av bil slik:


• for biler med beregningsgrunnlag til og med kr 275 700: 30 % av beregningsgrunnlaget
• over kr 275 700: kr 82 710 pluss 20 % av beregningsgrunnlaget over kr 275 700 (kr 82 710 er 30 % av kr 275 700).


Beregningsgrunnlaget settes som hovedregel til 100 % av bilens listepris som ny hvis yrkeskjøringen i inntektsåret er 40 000 km eller mindre, 75 % av listepris som ny hvis den overstiger 40 000 km, og 50 % av listepris for elbil, uavhengig av yrkeskjøringens lengde i inntektsåret. Elbil kan altså være gunstig beskattet hvis man kjører mye.


Beregningsgrunnlagene ovenfor reduseres med 25 % hvis bilen er 3 år eller eldre per 1. januar i inntektsåret.


Utgifter til for eksempel parkering eller bompenger inngår ikke i standardtillegget. Dersom slike utgifter dekkes, må du skatte av dem som lønn hvis de er pådratt ved privatkjøring.


Som privatkjøring regnes all kjøring som ikke anses som yrkeskjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. Dette gjelder selv om bilen ikke brukes til annen privatkjøring.


For å unngå beskatning av firmabil, må det kunne dokumenteres/sannsynliggjøres at bilen overhodet ikke er brukt privat, kun i yrket. Bilen kan verken brukes til å kjøre mellom hjem og fast arbeidssted, eller den lille omveien innom nærbutikken eller barnehagen. Skattekontoret vil etter en konkret vurdering legge til grunn hva de finner mest sannsynlig. Det må derfor – selv om det ikke foreligger noen lovbestemt plikt til det - føres kjørebok for all bruk av bilen i jobbsammenheng. Det er greieste er selvfølgelig å ha en elektronisk kjørebok. En manuell kjørebok må føres fortløpende og daglig, og den må angi utgangspunkt for kjøringen, de steder som er blitt besøkt, hvor kjøringen avsluttes samt kjørelengden. Antall kilometer i kjøreboken må samsvare med kilometertelleren i bilen. På denne måten vil det kunne sannsynliggjøres at bilen ikke er brukt privat.


Det finnes imidlertid unntak fra ovennevnte hovedregel, dersom følgende betingelser er oppfylt:


1. Bilen er etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad egnet for privat bruk
2. Bilen er ikke ment til privat bruk
3. Bilen brukes ikke til andre private reiser enn kjøring mellom hjemmet og arbeidsstedet

F. eks. vil biler med innredninger, skuffer og skap, mye verktøy og utstyr som ikke lett lar seg fjerne, kunne falle inn under begrepet "lite egnet". Skattekontorenes praksis er imidlertid streng. Vi vil derfor anbefale at det innhentes en bindende forhåndsuttalelse fra skattekontoret om bilen i et konkret tilfellet kvalifiserer for fritak. Men merk at kjøring mellom hjem og fast arbeidssted også i disse tilfellene vil bli beskattet som lønn hos den ansatte.


Dersom det oppdages brudd på reglene, risikerer arbeidstaker å få økt sin skattepliktige inntekt. Det kan også ilegges tilleggsskatt med 30 %. For arbeidsgiver vil manglende innberetning kunne medføre ansvar for skattetrekket som skulle vært foretatt. I tillegg til krav på arbeidsgiveravgift av fordelen, vil tilleggsavgift på ikke betalt arbeidsgiveravgift kunne bli ilagt.


De nærmere reglene følger av skatteloven §§ 5-13 og 6-44, med tilhørende forskrifter (FSFIN)

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us