Forlengelse av festekontrakter II. Statens anke avvist

Det ble 23. oktober kjent at EMDs storkammer har avslått regjeringens anmodning om å behandle EMDs dom av 12. juni 2012.

No items found.
23/10/12

Det ble 23. oktober kjent at EMDs storkammer har avslått regjeringens anmodning om å behandle EMDs dom av 12. juni 2012.

Dette innebærer at det med endelig virkning er fastslått at tomtefesteloven § 33 som ga festere av tomt til bolig- og fritidshus rett til forlengelse på samme vilkår som før, er i strid med Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Regjeringen må etter dette utarbeide forslag til permanent endring av tomte-festeloven § 33. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å antyde hva resultatet kan bli.

Inntil videre er det imidlertid ikke grunn til å foreta seg noe spesielt ut over at festere med kontrakter som utløper, må kreve forlengelse, noe bortfesterne inntil videre må akseptere. Selve kravet om forlengelse berøres ikke av dommen og storkammerets avgjørelse. Spørsmålet er på hvilke vilkår forlengelse skal skje. Hva det blir, er opp til regjeringen og i siste omgang Stortinget å avgjøre.

Jeg viser forøvrig til mitt tidligere innlegg av 17. september om "Forlengelse av festekontrakter I".

Advokat (H) Tallag Andersen

tallag.andersen@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us