Forslag om endringer i reglene om skattlegging av privat konsum i selskap

Regjeringen øker beskatningen av eier når selskaper kjøper eiendeler og tjenester som kan benyttes privat. Dagens regler med uttaksbeskatning hos selskapet og utbyttebeskatning hos eier har vist seg vanskelig å kontrollere. Finansdepartementet har derfor foreslått nye regler for å motvirke privat konsum i selskaper. Forslaget innebærer en betydelig skatteøkning for eier, og at selskapet bruk i inntektsgivende aktivitet må dokumenteres.

12/5/22

Finansdepartementet har sendt forslag om særregler for å motvirke privat konsum i selskap på høring. Regjeringen vil redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning, og forenkle bevisvurderingene for Skatteetaten.

Etter gjeldende regler skal selskapet uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for fordelen som overføres fra selskap til eier. I praksis skjer ofte ikke det, fordi eier og selskapet ikke gir opplysninger om det til Skatteetaten. Problemstillingen er særlig aktuell for selskap med få eiere.

Etter forslaget anses en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året. Den skattepliktige fordelen disposisjonsretten utgjør, fastsettes sjablongmessig. Sjablongene foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. Dersom eier eller eiers nærstående har betalt vederlag for faktisk bruk mv., reduseres den sjablongberegnede fordelen krone for krone. Selskapet uttaksbeskattes og eier beskattes etter reglene om utbytte eller utdeling for den sjablongberegnede fordelen.

Fritidseiendom som oppfyller vilkårene for å være bedriftshytte i FSFIN § 5-15-5, omfattes ikke av reglene.

Finansdepartementet antar at de nye reglene vil fungere som «stoppregler» for anskaffelse av formuesobjekter i selskap til privat konsum. Forslaget medfører at personlige aksjonærer har bevisbyrden med å dokumentere bruk av formuesobjektene. I praksis vil dette innebære at selskaper som eier formuesobjekter til privat konsum må etablere rutiner for å dokumentere faktisk bruk av formuesobjektene.  

Det er foreslått at reglene skal få virkning fra og med inntektsåret 2023. Selskaper som eier formuesobjekter til privat konsum bør vurdere endringer før 2023.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us