Fritidsbolig benyttet som bolighus

Er skattefritaket for gevinst ved salg av fritidsbolig i skatteloven § 9-3 (4) oppfylt hvis fritidsboligen delvis har blitt benyttet som bolighus av andre enn skattyter?

No items found.
17/2/20

ER SKATTEFRITAKET FOR GEVINST VED SALG AV FRITIDSBOLIG I SKATTELOVEN § 9-3 (4) OPPFYLT HVIS FRITIDSBOLIGEN DELVIS HAR BLITT BENYTTET SOM BOLIGHUS AV ANDRE ENN SKATTYTER?

Spørsmålet var om vilkåret «fritidsbolig» i sktl. § 9-3(4), som vil gi skattyter skattefri gevinst ved salg, kunne være oppfylt selv om sønnen til skattyter hadde benyttet huset som bolig i forbindelse med skolegangen. Det var dissens (3-2) i Skatteklagenemnda vedrørende spørsmålet. Flertallet konkluderte med at det ikke skal mye til før en bolig får karakter av fritidsbolig, men det skal heller ikke mye til før boligen mister karakter av fritidsbolig. At huset var benyttet i forbindelse med skolegang talte klart for at boligen hadde mistet sin karakter av fritidsbolig, og flertallet konkluderte derfor med at boligen ikke lenger oppfylte vilkåret «fritidsbolig» i sktl. § 9-3(4). Mindretallet var av den oppfatning at det er eierens egen bruk som er avgjørende, og når skattyter isolert sett har benyttet boligen som fritidsbolig, endrer ikke sønnens bruk ved dette.

Skatteklagenemnda i stor avdeling 151/2019: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/vilkarene-for-skattefritak-ved-realisasjon-av-fritidseiendom-/

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us