Gjeld mellom nærstående - nye regler om begrensning av fradrag for "interne" renter fra 2014

I utgangspunktet er det full fradragsrett for renter av skattyteres gjeld ved inntektsskatteligningen. I april d å foreslo imidlertid Finansdepartementet begrensninger i rentefradraget for renter som betales mellom skattytere som er i interessefellesskap – interne renter.

No items found.
4/6/13

I utgangspunktet er det full fradragsrett for renter av skattyteres gjeld ved inntektsskatteligningen. I april d å foreslo imidlertid Finansdepartementet begrensninger i rentefradraget for renter som betales mellom skattytere som er i interessefellesskap – interne renter. Begrensningsregelen gjelder for aksjeselskaper og selskapslignede skattytere, deltakerlignede selskaper, NOKUS-selskaper og selskaper med begrenset skatteplikt til Norge.


Flere land i Europa og ellers har lignende regler. Behovet for å begrense fradraget for renter mellom nærstående og selskaper i samme konsern er særlig begrunnet i at internasjonale selskapsstrukturer har økonomiske insentiver til å plassere mest mulig gjeld i norsk selskap og ditto renteinntekter i andre land med lavere skattesats enn Norge. Ved å utnytte satsforskjellene oppnår konsernet samlet sett redusert skattebetaling, men dette medfører uønsket forskyvning av skattefundamentene mellom ulike land. Reglene kan imidlertid få betydning også for norske selskaper og andre skattytere i interessefellesskap.


Forslaget går i korte trekk ut på følgende:


• Det etableres en ramme for fradraget for interne renter på 25 pst av en særskilt fastsatt resultatstørrelse – 25 pst av skattemessig EBITDA  (alminnelig inntekt + netto totale rentekostnader og skattemessige  avskrivninger).
• Med interne renter menes renter betalt til nærstående person, selskap eller innretning i Norge eller utlandet. For å anses som nærstående, kreves  direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 pst.
• Avskåret rentefradrag ett år kan fremføres de neste fem inntektsårene.
• Dersom samlede netto rentekostnader – både eksterne og interne – er mindre enn NOK 1 mill, kommer ikke begrensningsregelen til anvendelse.

Forslaget forventes vedtatt med virkning fra 2014. Det kan lønne seg å være tidlig ute med å vurdere om rentebegrensning kan bli aktuelt i det enkelte selskap, og eventuelt gjøre tilpasninger gjennom endringer av kapitalstrukturen i selskapet, konvertering av gjeld, fusjon med konsernselskap, endre internlån til ekstern gjeld, øke skattemessig resultat f.eks. ved bruk av konsernbidragsordningen m v.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us