Her er endringene i revidert nasjonalbudsjett 2019

I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2019 (Prop. 115 LS (2018-2019)), har regjeringen fremmet enkelte forslag til endringer i skatte-, og avgiftslovgivningen. Mange av forslagene er oppfølginger av tidligere lovendringer og innebærer derfor ingen store endringer.

No items found.
14/5/19

I forbindelse med dagens fremleggelse av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2019 (Prop. 115 LS (2018-2019)), har regjeringen fremmet enkelte forslag til endringer i skatte-, og avgiftslovgivningen. Mange av forslagene er oppfølginger av tidligere lovendringer og innebærer derfor ingen store endringer. Nedenfor redegjør vi kort for de viktigste forslagene:

  1. Merverdiavgift – fritak for elektroniske tidsskrift og bøker
  2. Engangsavgift fjernes på biler eldre enn 20 år
  3. Fjerning av redusert elavgift for utvinning av kryptovaluta
  4. Skattlegging av ektefeller
  5. Endringer i reglene om renter på restskatt
  6. Endring av tidspunktet en regner renter fra i saker om refusjon om utbytteskatt til utenlandske aksjonærer

1. MERVERDIAVGIFT – FRITAK FOR ELEKTRONISKE TIDSSKRIFT OG BØKER

Det foreslås fra 1. juli 2019 å innføre merverdiavgiftsfritak for både elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker. Avgiftsmessig vil dermed trykte skrift og elektroniske tidsskrifter behandles på samme måte. «For å oppnå lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter, og legge til rette for at tilbyderne av tidsskrift og bøker skal kunne følge med i den digitale utviklingen, og nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i digital publisering foreslår regjeringen å innføre fritak for merverdiavgift på elektroniske tidsskrift og bøker. Forslaget tar sikte på å gjøre det nøytralt for en eksisterende tilbyder å gå over til (hel) digitalisering, og at valget av publiseringsform skal være nøytralt for nye tilbydere.»

Det nærmere innholdet i merverdiavgiftsbestemmelsene vil komme i forskrift. I følge Finansdepartementet vil det, som følge av endringer i EUs avgiftsdirektiv, ikke være nødvendig å avklare de nye reglene med ESA.

Ordningen foreslås å tre i kraft med virkning fra 1. juli 2019.

2. ENGANGSAVGIFT FJERNES PÅ BILER ELDRE ENN 20 ÅR

Grensen for når man kan importere kjøretøy uten å betale engangsavgift har «alltid» vært på 30 år. Grensen endres nå fra 30 år til 20 år. Den reelle endringen er nok likevel ikke så stor. I følge finansdepartementet ligger bruksfradraget på kjøretøy som er eldre enn 20 år på mellom 91 % og 95 %.

Endringene foreslås gjennom endring i Stortingets vedtak om avgift på motorvogner mv. Endringene vil tre i kraft 1. juli 2019 og gjelder kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

3. FJERNING AV REDUSERT ELAVGIFT FOR UTVINNING AV KRYPTOVALUTA

Etablering av flere datasentre for utvinning av kryptovaluta i Norge har startet en debatt om retten til subsidiert elavgift skal gjelde også for disse. Da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2019, ble det vedtatt at elektrisk kraft som leveres for utvinning av kryptovaluta i et datasenter ikke skal omfattes av redusert elavgift. Finansdepartementet ble bedt om å behandle lovforslaget med sikte på iverksetting 1. mars 2019.

Finansdepartementet orienterer nå om at saken er klar for høring om kort tid. Forslaget må avklares med ESA før iverksetting. Det er usikkert om endringen vil kunne få virkning for inneværende år. Ettersom saken forutsettes å skulle forelegges ESA, virker det mest sannsynlig at avgiftsøkningen vil få virkning tidligst fra og med 2020.

4. SKATTLEGGING AV EKTEFELLER

Ved skattlegging av ektefeller har regjeringen kommet til at dagens regelverk på enkelte punkter er vanskelig å forstå for skattyter, og at regelverket samsvarer dårlig med de tekniske/digitale mulighetene som finnes. I tillegg er enkelte bestemmelser overflødige etter at skatteklasse 2 ble fjernet. På bakgrunn av dette foreslås det flere endringer som vil forenkle regelverket for skatteyter og skattemyndighetene.

Regelen i skatteloven § 2-11 om skattlegging av alminnelig inntekt under ett for ektefeller foreslås opphevet. Videre foreslås det at alle som inngår ekteskap før 31. desember, skal skattlegges som ektefeller det påfølgende året. Tidligere gjaldt dette bare ekteskap inngått før 31. oktober. Per dags dato kan nygifte som har felles hjem søke om at de skal skattlegges som ektefeller ett år forut for ekteskapsinngåelsen. Dette unntaket foreslås fjernet.

Skattested for personlige skattyter skal etter regjeringens forslag fastslås 1. januar i inntektsåret. Til slutt foreslår regjeringen at ektefeller som har varig opphold på institusjon fortsatt skal skattlegges som ektefeller, og dermed ikke omfattes av unntaket for ektefeller som «lever varig adskilt» etter skatteloven § 2-12 første ledd bokstav b.

Alle endringene er foreslått å tre i kraft fra inntektsåret 2020.

5. ENDRINGER I REGLENE OM RENTER PÅ RESTSKATT

Regjeringen foreslår å endre skattebetalingsloven § 11-5 og § 4-7 slik at skattyteren fremdeles kan slippe rentetillegg om han eller hun betaler restskatt innen 31. mai i skattefastsettingsåret.

Regelendringen har sammenheng med SIRIUS-prosjektet, som medfører at skattyterne vil kunne få et tidligere skatteoppgjør enn i dag. Fra 2020 vil de fleste få oppgjøret før 31. mai i skattefastsettingsåret. Dette medfører en innskrenket mulighet til å betale tilleggsforskudd sammenlignet med i dag. Reglene endres derfor slik at selv om skatteoppgjøret er ferdig før 31. mai, vil man fortsatt slippe rentetillegg så fremt restskatt innbetales innen denne dato.

Departementet foreslår at lovendringene gjelder fra 1. januar 2020, med virkning for skatteoppgjøret for inntektsåret 2019.

6. ENDRING AV TIDSPUNKTET EN REGNER RENTER FRA I SAKER OM REFUSJON OM UTBYTTESKATT TIL UTENLANDSKE AKSJONÆRER

Utenlandske aksjonærer som får utbytte fra norske aksjeselskap og likestilte selskap skal betale kildeskatt til Norge. Når Skatteetaten skal regne ut renter på refusjonskrav av kildeskatt på utbytte, må de hente inn dato på utbetaling fra skatteoppkreveren og regne ut rentene manuelt for kvar enkelt refusjonssøknad, òg når det er utbytte til flere aksjonærer fra samme selskap. I dag beregnes rentene fra det tidspunktet skatten blir betalt til staten. Det foreslås å endre reglene slik at tidspunkt for beregning av renter settes til 1. juli i det året utbyttet deles ut.

Endringen vil gjøre saksbehandlingen enklere, og de utenlandske aksjonærene vil få refusjonen raskere enn i dag. Departementet foreslår at lovendringene gjelder fra 1. juli 2019, med virkning for vedtak om refusjon blir fattet fra og med denne dato.

Med vennlig hilsen
Skatte- og avgiftsgruppen i Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us