Jordleie: Høyesterett avklarer konsekvensene av avtalt oppsigelsesrett eller leietid i strid med jordloven

Avtaler om leie av jord kan ikke inngås for kortere tid enn 10 år, jf. jordlova § 8 (2).

23/4/24

Dersom avtalen inngås for kortere tid enn dette, eller partene avtaler en oppsigelsesrett for grunneier før 10 år har gått, kan avtalen etter lovens ordlyd «ikkje gjerast gjeldande mellom partane», jf. samme bestemmelse. Det har vært uklart om dette betyr at hele avtalen dermed faller bort, eller om det kun er den aktuelle bestemmelsen som blir ugyldig.

Høyesterett avklarte dette spørsmålet i en dom avsagt i november 2023, inntatt i HR-2023-2167-A. Saken gjaldt gyldigheten av bortleiers oppsigelse, som fant sted 5 år ut i leieavtalen. Høyesterett konkluderte med at kun den avtalte oppsigelsesadgangen bortfalt, men at selve jordleieavtalen forble gyldig og bindende mellom partene. I begrunnelsen la retten særlig vekt på at ett av formålene med bestemmelsen er å sikre forutsigbare driftsvilkår for landbruket.

Det må derfor legges til grunn at jordleieavtaler som er inngått for kortere tid enn 10 år, forblir gyldige og bindende mellom partene. Dersom det er avtalt en oppsigelsesadgang for grunneier før 10 år har gått, er denne bestemmelsen ugyldig, og en slik oppsigelse vil ikke ha noen virkning mellom partene.

Høyesterett tok i nevnte dom likevel et forbehold om at en slik regel kan forskyve balansen i avtalen, eller skape særlige vanskeligheter eller endre forutsetningene for den ene parten i avtalen. Det nærmere innholdet i dette forbeholdet er ikke helt klart, men man må sannsynligvis legge til grunn at resultatet kan bli annerledes dersom regelen Høyesterett oppsetter leder til et åpenbart urimelig resultat.

Dommen kan leses på Lovdata: Norges Høyesterett - Dom: HR-2023-2167-A - Lovdata

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us