Kan styret i aksjeselskaper ansvarsfritt handle på kreditt dersom selskapet er på konkursens rand?

Kan styret i aksjeselskaper ansvarsfritt handle på kreditt dersom selskapet er på konkursens rand?

No items found.
11/6/12

Kan styret i aksjeselskaper ansvarsfritt handle på kreditt dersom selskapet er på konkursens rand?

Et aksjeselskap som er insolvent eller nærmer seg en insolvenssituasjon har fremdeles rettslig handleevne og kan inngå kontrakter. Den rettslige handleevnen mister selskapet først når konkurs er åpnet, og tingretten har overlevert boet til en bostyrer for sanering og eventuell utlodning.

Spørsmålet i artikkelens overskrift henspiller til adgangen til å inngå kontrakter som medfører handel på kreditt når styret vet at egenkapitalen i selskapet er tapt eller i ferd med å tapes. Tiden før en mulig konkurs er som oftest en utfordrende tid for styret i et aksjeselskap. Aksjeloven stiller mange krav til styrets handlemåte og forvaltning av selskapet.

Regelen i aksjeloven § 3-14 bestemmer at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret har en plikt til å handle og foreslå tiltak for generalforsamlingen dersom egenkapitalen ikke er forsvarlig. Samtidig har styret en ulovfestet plikt til å begjære oppbud dersom selskapet er insolvent. Brudd på oppbudsplikten kan medføre erstatningsansvar ovenfor kreditorer, selskapsaksjonærer og andre.

I en krevende økonomisk situasjon kan det være i selskapets interesse å inngå en ny kontrakt. Det kan for eksempel være at selskapet har fått tilbud om å kjøpe et vareparti for videresalg og forventer stor fortjeneste på dette eller må foreta en investering i maskinparken for å kunne delta på et større byggeprosjekt som vil sikre inntjening i lang tid fremover.

I en mulig insolvenssituasjon bør styret sørge for at det mottar informasjon om alle nye kontrakter som selskapet vurderer å inngå når disse er en viss størrelse. Etter omstendighetene kan det også være riktig å styrebehandle spørsmålet om kontrakten kan og bør inngås. Dette for å ivareta selskapets interesse, men også for å ha protokollert styrets vurderinger for ettertiden og med tanke på eventuelle erstatningskrav.

Dersom selskapet er insolvent og styret er klar over dette, vil det normalt være ansvarsbetingende å inngå kontrakt uten å opplyse medkontrahenten om de økonomiske forhold i selskapet. I et solvent selskap har styret større handlingsrom. Det bør imidlertid utvises forsiktighet med å inngå kontrakter med økonomiske omfang som står i misforhold til selskapets kapitalgrunnlag.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us