Kravet om god forretningsskikk i markedsføringsloven

I markedsføringsloven (mfl) § 25 finnes en regel som skal verne mot illojale konkurransehandlinger.

No items found.
26/8/13

I markedsføringsloven (mfl) § 25 finnes en regel som skal verne mot illojale konkurransehandlinger.

Den kalles gjerne markedslovens generalklausul  og har følgende ordlyd:

"I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom."

Denne reglen kommer til anvendelse mellom to eller flere næringsdrivende, men ikke mellom næringsdrivende og forbrukere.  Bestemmelsen regulerer ikke rene kontraktsrettslige tvister.

Vurderingen av hva som er "god forretningsskikk" er en såkalt rettslig standard hvis konkrete innhold kan endre seg med tiden og med samfunnsutviklingen. Næringslivets eller en bransjes oppfatninger av hvilke normer og regler som gjelder kan bidra i den skjønnsmessige vurderingen av om et forhold er i strid med god forretningsskikk eller ikke. I det følgende gis noen eksempler på brudd på mfl § 25:

  • Etterligning av produkter. Praksis viser at forbudet i mfl § 25 kan ramme bevisst og systematisk etterlikning av produkter eller etterlikning som følge av tidligere forbindelse mellom partene slik som ansettelsesforhold, havarerte kontraktsforhandlinger eller kundeforhold.
  • Etablering av konkurrerende virksomhet. I utgangspunktet gjelder konkurransefrihet, men mfl § 25 kan innebære et visst vern mot etablering av konkurrerende virksomhet dersom etableringen fant sted når vedkommende var ansatt eller samarbeidsforholdet fortsatt bestod.
  • Tredjemanns inngripen i kontraktsforhold, f.eks. forsøk på å overta en eneforhandleravtale, kan være i strid med mfl § 25, men dersom prosessen skjer på en redelig måte er slike handlinger fullt ut lovlige.
  • Nedsettende omtale om konkurrenter og andre næringsdrivende kan være i strid med god forretningsskikk. Skrankene som markedsføringsloven her medfører må imidlertid tolkes i lys av den grunnleggende ytringsfriheten nedfelt i Grunnloven og menneskerettighetskonvensjonen. Kommersielle ytringer har ikke like sterkt vern som ytringer i saker av allmenn interesse.

I tilfeller hvor det kan være aktuelt å anvende mfl § 25 er det gjerne hensiktsmessig å vurdere om rettsregler i spesiallovgivningen er overtrådt. I mange tilfeller kan det nemlig være lettere å konstatere brudd på spesiallovgivningen enn på det generelle kravet i markedsføringsloven.  

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us