Kravet til minste aksjekapital i aksjeselskaper senkes til kr. 30.000

Regjeringen vedtok 2.9.2011 å fremme proposisjon til Stortinget, Prop.148 L (2010-2011, om enkelte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven.

No items found.
10/10/11

Regjeringen vedtok 2.9.2011 å fremme proposisjon til Stortinget, Prop.148 L (2010-2011, om enkelte endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Den viktigste endringen er forslag til endring om at kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 3-1 første ledd settes ned fra kr 100 000 til kr 30 000.

I tillegg foreslås det at aksjeloven § 2-5 første ledd endres slik at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet. Etter dagens regler kan slike kostnader bare belastes selskapet innenfor rammen av beløp som stifterne innbetaler til selskapet ut over aksjenes pålydende (altså som overkurs).

Kostnadene med å stifte et aksjeselskap blir etter forslagene betydelig lavere enn etter gjeldende lov, og aksjeselskapet blir dermed lettere tilgjengelig for flere næringsdrivende. Dette er ment å stimulere til flere nyetableringer av virksomheter i aksjeselskaps form.

I proposisjonen foreslås det videre at bekreftelse av aksjeinnskuddene ved stiftelse og kapitalforhøyelse skal kunne avgis av en finansinstitusjon, i stedet for revisor, når aksjeinnskuddene utelukkende skal gjøres opp med penger.

Unntatt forslaget om nedsettelse av kravet til minste aksjekapital, foreslås tilsvarende endringer i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us