Kritisk blikk på Høyesterett

Partner i advokatfirmaet Seland Orwall, advokat Tallag Andersen, har studert Høyesteretts praksis for erstatning ved stengning av jernbaneoverganger.

No items found.
23/5/16

Partner i advokatfirmaet Seland Orwall, advokat Tallag Andersen, har studert Høyesteretts praksis for erstatning ved stengning av jernbaneoverganger.

Jernbaneverket har av sikkerhetsmessige grunner iverksatt en storstilt aksjon for å stenge jernbaneoverganger. For mange bønder medfører det betydelige ulemper i form av at arealer blir avskåret og at eieren får lengre driftsvei.

Da jernbanen ble anlagt, fikk grunneierne erstatning for grunnavståelsen og for de ulempene jernbanelinjen medførte. Ulempeerstatningen ble imidlertid redusert for de som fikk overgang. Da overgangen ble stengt, fremsatte grunneierne erstatningskrav for de ulempene stengningen medfører.

Etter Grunnloven § 105 skal det ved ekspropriasjon tilkjennes full erstatning for det økonomiske tapet. Høyesterett har akseptert at stenging av overgangen er et ekspropriasjonsinngrep beskyttet av Grunnloven § 105. På tross av dette har Høyesterett lagt til grunn at det i slike tilfeller gjelder en "ekspropriasjonsrettslig tålegrense" og at det derfor ikke skal gis full erstatning.

Advokat Tallag Andersen har analysert Høyesteretts praksis og er kommet til at denne ikke er holdbar i forhold til Grunnloven § 105, og at den heller ikke er i overensstemmelse med rettspraksis for øvrig vedrørende ekspropriasjon og tilliggende rettsfelt.

Analysen er inntatt i fagtidsskriftet Lov og Rett (2016 s. 3).

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us