Midlertidig lov om rekonstruksjon – kan det redde selskapet?

Regjeringen har foreslått en ny lov om rekonstruksjon, som midlertidig skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Koronakrisen har ført til økonomiske problemer for mange norske selskaper.

No items found.
29/4/20

Regjeringen har foreslått en ny lov om rekonstruksjon, som midlertidig skal erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling. Koronakrisen har ført til økonomiske problemer for mange norske selskaper. Formålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av svikt i inntektene.

Begrepet rekonstruksjon er nytt og er valgt for å få frem at det vil være nødvendig med en «omlegging av virksomheten og måten den drives på, hvor sanering av gjelden bare er en del av løsningen».

Noen av nyhetene er:

  • Skyldneren trenger ikke være illikvid for å åpne rekonstruksjonsforhandling, det er tilstrekkelig at skyldneren «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer». Kreditor må derimot sannsynliggjøre illikviditet.
  • Det foreslås nye regler om etablering av pantesikkerhet i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingene. Slikt pant kan få prioritet foran eksisterende pant, noe som blir kalt «superprioritet».
  • Kravet til likebehandling av kreditorene ved frivillig rekonstruksjon fjernes. Dette vil gjøre det enklere å få avtalt en frivillig rekonstruksjon, som fremdeles krever enstemmighet blant kreditorene som omfattes av forslaget.
  • Det gis forskriftshjemmel til å gjøre unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og avgifter.
  • For tvangsakkord erstattes kravet om kvalifisert flertall med et krav om alminnelig flertall.
  • Det foreslås nye regler om konvertering av gjeld til egenkapital.
  • Krav til minimumsdividende ved tvangsakkord fjernes.
  • Skyldnerens beskyttelse mot åpning av konkurs og tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandlingen styrkes.

Lovforslaget bygger på en utredningen «Rekonstruksjon i turbulente tider – dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer» skrevet av dommer Leif Villars-Dahl. Lovarbeidet ble lagt på is som følge av nye EU-regler, og er ikke utredet på vanlig måte. Loven vil derfor være midlertidig, inntil permanente regler er utredet og vedtatt.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us