MVA og «mikrohus»

Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11?

No items found.
17/2/20

ER MIKROHUS OMFATTET AV UNNTAKET FOR «FAST EIENDOM» I MERVERDIAVGIFTSLOVEN § 3-11?

Spørsmålet var om utleie av såkalte «mikrohus» (små hus som ikke er fundamentert permanent til grunnen) med tilhørende disposisjonsrett til tomten huset står på, anses som utleie av fast eiendom jf. mval. § 3-11, eller om slike hus anses som løsøre. Skattedirektoratet mente at slike mikrohus i praksis har flere likhetstrekk med løsøre. Det ble likevel konkludert med at mikrohusene var å anse som «fast eiendom», særlig begrunnet i de rettslige rammene rundt bruken: blant annet ble det benyttet regulære husleiekontrakter for hvert hus, leietakerne skulle etter planen ha huset som folkeregistrert adresse og den aktuelle tomten var avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen.

Bindende forhåndsuttalelse 1/2020: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/bindende-forhandsuttalelse---unntaket-i-mval.--3-11-mikrohus/

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us