Ny regnskapsførerlov og regnskapsførerforskrift

Ny lov om regnskapsførere med tilhørende ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2023. Hvilken praktisk betydning vil dette ha for regnskapsførere og regnskapsførerforetak?

15/2/23

Ny regnskapsførerlov og regnskapsførerforskrift

Ny lov om regnskapsførere med tilhørende ny forskrift trådte i kraft 1. januar 2023. Hvilken praktisk betydning vil dette ha for regnskapsførere og regnskapsførerforetak?

En modernisering av tidligere regnskapsførerlov

Den nye loven omtales av lovgiver som en modernisering og oppdatering av regnskapsførerloven av 1993. Hensikten bak endringene har blant annet vært å sikre at små og mellomstore foretak har tilgang til kompetente regnskapsførere i utførelsen av sine regnskapsplikter.

Med det nye regelverket stilles det økte krav til regnskapsførernes skikkethet og kvalitetsstyring i virksomheten, og det vil gjelde en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Noen utvalgte endringer med praktisk betydning vil gjennomgås nærmere under

Skjerpede krav til kvalitetsstyring

Med ny regnskapsførerlov blir det lovfestet at regnskapsforetaket må sørge for forsvarlig kvalitetsstyring, samt ha tilgang tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

En statsautorisert regnskapsfører skal ha ansvar for kvalitetsstyringen. Denne skal omfatte blant annet rutiner og retningslinjer som sørger for at regnskapsføreroppdrag utføres i samsvar med regnskapsførerlovens krav til oppdragsutførelse. Foretaket skal kunne dokumentere at rutinene og retningslinjene er egnede for å oppfylle disse kravene.

Ny tittel «statsautorisert regnskapsfører»

Autoriserte regnskapsførere har fått tittelen «statsautorisert regnskapsfører».

Nye etterutdanningskrav

Kravet for etterutdanning økes fra 77 til 80 timer over tre år. Samtidig innføres det økt fleksibilitet i etterutdanningstimenes innhold, ved at det ikke lenger gjelder minimumskrav innen de ulike fagområdene. Man står dermed friere til å velge etterutdanning som er relevant for de oppdragene man har i sin portefølje.

Det nye regelverket innfører et krav om at minst 60 av de 80 timene må være såkalt «strukturert opplæring», som omfatter eksamener på universitets- eller høyskolenivå, eller undervisning arrangert av profesjonelle aktører. De resterende 20 timene kan dekkes gjennom utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet innenfor den samme fagkretsen.

Skikkethetskrav

Personer som ikke hadde autorisasjon som regnskapsfører 1. januar 2023, og som heller ikke hadde sendt søknad om slik autorisasjon innen 31. desember 2022, vil ved søknad om autorisasjon måtte oppfylle kravene til skikkethet etter det nye regelverket. Søker skal etter de nye kravene ikke gis godkjenning som statsautorisert regnskapsfører hvis vedkommende:

• ikke er myndig

• ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller

• er dømt for straffbart forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte

• har utvist en atferd som gir grunn til å anta at vedkommende ikke kan utøve yrket på en forsvarlig måte.

Deponering av godkjenning som statsautorisert regnskapsfører

En statsautorisert regnskapsfører som frivillig sier fra seg godkjenning, kan «deponere» godkjenningen og senere få ny godkjenning på grunnlag av denne.

Godkjenningen kan deponeres ved Altinn-skjema KRT-1030: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/finanstilsynet/sletting-av-autorisasjon-som-regnskapsforer-/.

Deponering innebærer at godkjenningen ikke er aktiv, og at man ikke vises som autorisert i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Endrede krav til regnskapsforetakets ledelse og organisering

Etter nytt regelverk er det ikke lenger krav om at regnskapsforetakets daglige leder er statsautorisert regnskapsfører. Det vil være tilstrekkelig at en annen ansatt, som er statsautorisert regnskapsfører, har ansvar for den faglige gjennomføringen av regnskapsførervirksomheten.

Med den nye loven vil det kun være regnskapsforetak som er registrerte i Foretaksregisteret som kan utføre autorisasjonspliktig regnskapsføring. Regnskapsførere som har drevet virksomheten i enkeltmannsforetak, må derfor registrere foretaket sitt i Foretaksregisteret. Dette kan gjøres via Altinn.

 

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us