Oddstipping og skatt

Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand?

No items found.
17/2/20

NÅR ER ODDSTIPPING Å ANSE SOM VIRKSOMHET I SKATTERETTSLIG FORSTAND?

Spørsmålet var om oddstipping hos utenlandsk selskap som over flere år hadde gitt skattyter betydelig gevinst var å anse som virksomhetsinntekt jf. sktl. §§ 5-1(1) og 5-30, eller om slik inntekt var å anse som tilfeldig inntekt jf. sktl. § 5-50(1). Skatteklagenemnda var av den oppfatning at vurderingen av om ulike former for spill utgjør virksomhet skal baseres på en tradisjonell vurdering av om det foreligger aktivitet som er egnet til å gå med overskudd over tid. Den tidligere forvaltningspraksis, hvor det blant annet ble oppstilt et skille mellom alminnelig spill og arbitrasjetilfeller, var ikke i tråd med Høyesterettspraksis på området. Nemnda konkluderte med at oddstippingen måtte anses som virksomhet.

Skatteklagenemnda i stor avdeling 149/2019: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/skatteplikt-for-gevinst-fra-oddstipping.-virksomhet-eller-tilfeldig-inntekt/

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us