Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Revidert Nasjonalbudsjett for 2011

Regjeringen la fredag 13. mai frem forslag til forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011.

No items found.
24/5/11

Regjeringen la fredag 13. mai frem forslag til forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011. Av allmenn interesse er det verdt å merke seg forslaget til endrede regler for offentliggjøring og innsyn i skattelistene, som er foreslått gjort gjeldende allerede for skattelistene for 2010. Det er dessuten foreslått visse endringer i reglene om arveavgift, samt enkelte endringer i skattereglene. Her gir vi en kort oversikt over de mest sentrale forslagene til lovendringer innenfor skatt og arveavgift i revidert nasjonalbudsjett for 2011.

Endring i reglene om offentlige skattelister

Regjeringen foreslår at skattelistene skal være tilgjengelige på Skatteetatens hjemmesider fram til neste års liste blir lagt ut. Den som vil søke i listene må etter forslaget kjenne navnet på den man ønsker å finne opplysninger om. Videre må den som ønsker å søke i skattelistene logge seg inn på ID-porten med MinID.

Pressen vil fortsatt kunne få en elektronisk kopi av skattelistene, betinget av at den aktuelle redaksjonen underskriver på en avtale om ikke å offentliggjøre hele eller deler av listen for personlige skattytere på Internett. Pressen vil dermed fortsatt kunne benytte skattelistene til journalistiske formål. Ordningen med å legge ut skattelistene i papirversjon på skattekontorene foreslås avviklet. Endringen foreslås å tre i kraft straks med virkning for skattelistene for 2010 som legges ut høsten 2011.

Endrede regler for inntektsføring av gevinst- og tapskonto ved grenseoverskridende omorganiseringer

Regjeringen foreslår at skattytere som flytter fra Norge til andre EØS-stater og dermed ikke lenger blir skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføringen av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo på lik linje med skattytere i Norge. Forslaget omfatter også tilfeller der selskaper mv. helt eller delvis flytter ut fra Norge i forbindelse med fusjoner og fisjoner hvor det overtakende selskap er hjemmehørende i EØS. Ved flytting til lavskatteland skal det imidlertid gjelde særskilte vilkår. Reglene forslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2011.

Endrede regler for realisasjon av andeler i deltakerlignede selskaper under fritaksmetoden

For å motvirke det Regjeringen anser som uheldige skattetilpasninger for deltakerlignede selskaper under fritaksmetoden, foreslår Regjeringen å innføre et toårskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andeler i deltakerlignede selskaper. Forslaget innebærer at det innføres en regel om at den nødvendige fordelingen mellom kvalifiserende og ikke-kvalifiserende aksjer i det deltakerlignede selskapet må ha vært opprettholdt i minst to år før realisasjon av andelen i det deltakerlignede selskapet, dersom realisasjonen skal omfattes av fritaksmetoden. På samme måte må andelen ikke-kvalifiserende aksjer i selskapet kontinuerlig ha vært større enn 10 prosent i to år før realisasjonen for at skattyter skal kunne kreve fradrag for tap. Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med 13. mai 2011.

Endringer i arveavgiftsreglene - utdelinger fra uskiftebo

Regjeringen foreslår at utdelinger fra besteforeldre som sitter i uskiftebo til felles livsarvinger skal anses å komme fra begge ektefellene, slik at det innføres en rett til to fribeløp i arveavgiften for alle barnebarn. Det blir dermed ikke lenger nødvendig å gå veien om formelt arveavkall fra mellomgenerasjonen (foreldrene) for at barnebarna skal anses å arve begge besteforeldrene med rett til to fribeløp. Endringen foreslås å tre i kraft med virkning for arv og gave hvor rådigheten overføres 1. juli 2011 eller senere.

Regjeringen foreslår videre å likestille utdelinger fra samboer i uskifte til samboernes felles livsarvinger, arvinger bare etter lengstlevende og arvinger kun etter førstavdøde med tilsvarende utdelinger fra en ektefelle i uskifte. Endringen foreslås å tre i kraft straks.

Endring i praksis for tidfesting ved realisasjon av VPS-registrerte aksjer

Regjeringen foreslår en endring av praksis for tidfesting ved realisasjon av aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen, slik at tidfestingstidspunktet endres fra oppgjørsdato til handelsdato. Endringen innebærer at gevinst og tap ved realisasjon av aksjer alltid blir tidfestet til handelsdato. Tilsvarende skal handelsdato også være avgjørende for når en kjøper regnes som eier av aksjene etter reglene om skjerming og formuesskatt. Endringen av praksis foreslås å få virkning for inneværende inntektsår, og slik at aksjer med handelsdato i 2010 og oppgjørsdato i 2011 bør få registrert ervervsdato 1. januar 2011.

Advokat Stian Wessel

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us