Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Revidert Nasjonalbudsjett for 2012

Regjeringen la i dag frem forslag til forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012.

No items found.
15/5/12

Revidert nasjonalbudsjett, 15. mai 2012

Regjeringen la i dag frem forslag til forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012. Det er verdt å merke seg forslaget til en endret regel om tilleggsskatt og om klagerett i ligningsloven. Det er dessuten foreslått endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde. Nedenfor gir vi en kort oversikt over de mest sentrale forslagene til lovendringer innenfor skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Forslag om tilleggsskatt med redusert sats på 10 %

Etter en lovendring i 2010 er det ikke lenger mulig å ilegge tilleggsskatt med 15 % når skattyter har gitt feil eller ufullstendige opplysninger, som senere blir gitt ukrevet (som grunnlagsdata) av arbeidsgiver eller andre tredjeparter. Den ordinære satsen på 30 % skal benyttes.

Det er nå foreslått å gjeninnføre regelen om at tilleggsskatt skal ilegges med redusert sats, 10 % (det opprinnelige forslaget var på 15 %). Begrunnelsen for forslaget er at 30 % tilleggsskatt er en streng reaksjon i disse tilfellene og at mulighetene for skatteunndragelse er mindre her enn ved andre former for opplysningssvikt.

Forslag om endrede klageregler

Regelen om at en skattyter som ikke har oppfylt sin opplysningsplikt kan miste retten til å klage på likningen foreslås opphevet. Regjeringen viser til at klagerett på likningen er en sentral rettsgaranti og at det ikke er heldig at bortfall av en prosessuell rett blir brukt som sanksjon.

Forslag om innstramninger i reglene om skatt ved uttak av fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og fordringer fra norsk beskatningsområde

Hovedregelen i skatteloven er at gevinst og tap ikke skal skattlegges eller komme til fradrag før eiendelen eller gjelden faktisk er realisert.

De gjeldende reglene om beskatning ved uttak av enkeltobjekter fra norsk beskatningsområde går ut på at latent gevinst på en eiendel eller fordring som mister tilknyting til norsk beskatningsområde likevel skal beskattes, som om eiendelen eller fordringen var realisert. Det er en tidsgrense på fem år for bortfall av skatten dersom det ikke skjer en faktisk realisasjon.

Det er foreslått innstramninger i disse reglene: Det er foreslått at det skal svares renter av skattebeløpet for tiden fram til betaling. Skattyterne må videre uten unntak stille sikkerhet for skattebeløpet. Tidsfristen for faktisk realisasjon (fem-årsfristen) skal etter forslaget falle bort, slik at betalingsutsettelsen, med krav om renter og sikkerhet, skal vare fram til tidspunktet for faktisk realisasjon, uten hensyn til når dette hender. Skattytere som hører hjemme utenfor EØS, skal ikke lenger ha rett til utsatt skattebetaling i noe tilfelle.

I sammenheng med innstramningene foreslår Departementet også enkelte tilpasninger i reglene knytt til fradrag for tap, fradrag (kredit) for gevinstskatt til utlandet, fritaksmetoden for skattlegging av aksjeinntekter m.v. og inntaksverdi for objekt som på nytt tas inn i norsk beskatningsområde.

Vi gjør oppmerksom på at Departementet foreslår at reglene får virkning allerede fra og med 15. mai 2012.

Forslag til nye saksbehandlingsregler i saker om eiendomsskatt

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder, i motsetning til norsk forvaltningslovgiving forøvrig, ikke på eiendomsskatterettens område. Regjeringen foreslår nå dette endret, slik at forvaltningsloven i utgangspunktet skal gjelde. Unntak foreslås imidlertid vedrørende taushetsplikten og retten til å få dekket sakskostnader, som foreslås å følge ligningsloven. Det er fremlagt forslag om egne klageregler. Regjeringen foreslår også å innføre en plikt for eier av fast eiendom til å medvirke ved taksering i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt.

Treprosentregelen i fritaksmetoden anvendt på utdeling fra deltakerliknet selskap – fradrag for skatt beregnet ved nettolikningen

Fra 1. januar 2012 gjelder inntektsføring etter treprosentregelen ved utdeling fra deltakerliknet selskap. Ved fastsettelsen av beregningsgrunnlaget for inntektsføringen av utdelinger fra slike selskap, skal det gjøres et fradrag som tilsvarer skatten på overskuddsandelen som selskapsdeltakeren er iliknet ved nettolikningen.

Finansdepartementet foreslår at denne fortolkingen blir presisert i lovteksten (§ 2-38 (6). Endringen innebærer således en lovfesting av gjeldende rett.

Arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer

Departementet har lagt frem forslag til en ny felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Formålet er først og fremst å forenkle arbeidsgivers innrapportering. Forslaget forutsetter elektronisk levering av opplysninger, og innebærer bl.a. at det kan ilegges administrative reaksjoner ved forsinket levering av opplysningene, også tvangsmulkt. Manglende levering og feil kan medføre skjønnsfastsettelse, tilleggsskatt og straff for skattesvik.

Regjeringen foreslår at dette skal reguleres i en egen lov.

Vurderinger av omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen

Det har tidligere vært fremsatt forslag om å innføre et system med omvendt avgiftsplikt i bygge- og anleggsbransjen. Omvendt avgiftsplikt innebærer imidlertid et brudd med grunnleggende prinsipper i merverdiavgiftssystemet, og departementet vil derfor ikke foreslå å innføre et system med omvendt avgiftsplikt.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us