Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet for 2011

Regjeringen la tidligere i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2011, derunder forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene.

No items found.
5/10/10

Regjeringen la tidligere i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2011, derunder forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene.

For personlige skattytere er den største endringen endrede regler for skattlegging av pensjonister. Av særlig interesse for næringsdrivende er forslaget om endring av hvilke inntekter som omfattes av fritaksmetoden og endrede regler for eiendomsskatt på næringseiendom. Her gir vi en kort oversikt over de mest sentrale endringene innenfor skatt og merverdiavgift i statsbudsjettet for 2011.

ENDREDE SKATTEREGLER

Endring av hvilke inntekter som omfattes av fritaksmetoden

Regjeringen har foreslått at gevinst ved realisasjon av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap unntas fra de inntektene som er gjort skattefrie under fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38. Forslaget innebærer dermed en innstramming av fritaksmetoden, ved at gevinst ved realisasjon eller uttak av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskaper ikke lenger utgjør kvalifiserende inntekter etter skatteloven § 2-38 andre ledd, jf. første ledd. Tilsvarende vil tap ved realisasjon av slike eierandeler gi rett til fradrag etter de alminnelige reglene. Endringen trer i kraft straks med virkning for eierandeler i boligselskaper som realiseres fra og med 11. juni 2010.

Endringer i reglene for eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å gi kommunene to ytterligere alternativer ved utskriving av eiendomsskatt, som innebærer at kommunen kan skrive ut eiendomsskatt på næringseiendom i hele kommunen, eller på all eiendom i bymessig utbygde områder og næringseiendom i hele kommunen. Kommunene får dermed anledning til å skattlegge all næringseiendom som ikke er eksplisitt unntatt i eigedomsskattelova, uten å måtte skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette gjelder blant annet tjenesteytende virksomhet, for eksempel hoteller, butikker og kontorer, i tillegg til næringseiendom som i dag defineres som ”verk og bruk”. Kommunene vil fortsatt ha anledning til å skattlegge ”verk og bruk” etter gjeldende regler. Reglene skal tre i kraft med virkning fra og med skatteåret 2011.

Endrede skatteregler for pensjonister

Regjeringen har lagt frem et forslag til en ny regel om skattefradrag for pensjonsinntekt. Fradraget skal erstatte den gjeldende skattebegrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister. Fradraget skal fastsettes separat for hver pensjonist, slik at fradraget er uavhengig av en eventuell ektefelles eller meldepliktig samboers pensjonsinntekt. Både enslige og gifte AFP- og alderspensjonister skal dermed få hvert sitt fradrag. Skattefradraget skal bare gis til mottakere av pensjonsytelser fra folketrygden som er knyttet til egen yrkesinntekt og ytelser som kommer i stedet for slik pensjon fra folketrygden, dvs først og fremst mottakere av alderspensjon fra folketrygden. Ytelser fra andre pensjonsordninger enn folketrygden og dagens AFP-ordning i offentlig og privat sektor, slik som tjenestepensjoner og ny AFP i privat sektor ikke vil gi selvstendig rett til skattefradrag. Mottakere av tilsvarende pensjoner som folketrygdens alderspensjon og AFP fra EØS-land skal også omfattes av skattefradraget. Skattefradraget skal gis i inntektsskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt.

Skattefradraget skal innebære at pensjonister som kun har en pensjonsinntekt som tilsvarer litt over minstepensjon for enslige pensjonister ikke skal betale skatt av pensjonsinntekten. Det vil finne sted en nedtrapping av fradraget for pensjonsinntekter som overstiger kr 158 650, og fradraget vil være helt utfaset ved en samlet pensjonsinntekt på kr 498 500. Videre vil skattefradraget reduseres tilsvarende pensjonsgrad ved delvis uttak av pensjon, samt samme prosent som pensjonen er redusert mot arbeidsinntekt under AFP. Størrelsen på maksimalt fradrag og grensene for nedtrapping skal fastsettes årlig av Stortinget. Skattefradraget omfatter ikke mottakere av uførepensjon, og inntil videre vil mottakere av uførepensjon være omfattet av gjeldende skattebegrensningsregel. Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2011.

Særfradraget for alder bortfaller fra og med inntektsåret 2011, mens særfradraget for uførhet mv. øker med 65 ¼ prosent.

Trygdeavgiften for pensjonsinntekter foreslås økt med 1,7 prosent, fra 3 prosent i 2010 til 4,7 prosent i 2011.

Kraftverksbeskatning

Regjeringen foreslår enkelte endringer i skattereglene for kraftforetak mv, der det blant annet foreslås at verdien av fallrettigheter ikke skal være fradragsberettiget i grunnrenteinntekten for kraftverk og at det ikke skal gis fradrag i form av friinntekt og avskrivninger av eide fallrettigheter.

Forslag til flere skatteoppgjør for personlige skatteytere

Regjeringen foreslår at skatteoppgjøret for personlige skatteytere skal kunne sendes ut i fra puljer enn de to man har i dag (juni og oktober). Forslaget innebærer også at betalingstidspunktene for restskatt og tilgodebeløp forskyves tilsvarende. Etter endringen vil det tidligste forfallstidspunktet for restskatt fortsatt være 20. august, mens tilgodebeløp skal utbetales til skattyter så snart som mulig og senest innen tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut. I forlengelse av forslagene om flere skatteoppgjør har Regjeringen også foreslått en generell utvidelse av klagefristen til seks uker fra skatteoppgjøret er sendt ut, med videreføring av 10. august som tidligste klagefrist for junioppgjøret. Ordningen skal få virkning for inntektsåret 2010, dvs det skatteoppgjøret som personlige skatteytere mottar i 2011.

Gaver til frivillige organisasjoner

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner utvides til å gjelde organisasjoner med sete i EØS-området. Fradrag for gaver til tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet for 2011

Enkelte endrede beløpsgrenser

Innslagspunktet for trinn 1 i toppskatten økes fra kr 456 400 til kr 471 200, og i for trinn 2 fra kr 741 700 til kr 765 800, en økning på 3 ¼ prosent. Økningen tilsvarer anslått lønns- og prisvekst.

Personfradraget i klasse 1 øker fra kr 42 210 til kr 43 600, og i klasse 2 fra kr 84 420 til kr 87 200, en økning på 3¼ prosent, tilsvarende anslått lønns- og prisvekst.

Den øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekter øker fra kr 72 800 til kr 75 150, mens den øvre grense for minstefradrag i pensjonsinntekter øker fra kr 60 950 til kr 62 950, en økning på 3 ¼ prosent som tilsvarer anslått lønns- og prisvekst.

Regjeringen foreslår å endre den nedre grensen for reisefradrag (arbeid – hjem) fra kr 13 700 til kr 13 950. Det gis kun reisefradrag for reisekostnader som overstiger den nedre grensen. Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2011.

ENDREDE REGLER OM MERVERDIAVGIFT

Merverdiavgift på elektroniske tjenester fra utlandet

Regjeringen foreslår at det skal beregnes merverdiavgift med ordinær sats på 25 prosent når privatpersoner som er hjemmehørende i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Forslaget er begrunnet i et ønske om likestilling av innenlands omsetning og kjøp av slike tjenester fra utlandet, og innebærer at det blant annet skal beregnes merverdiavgift ved nedlasting av musikk mot betaling uavhengig av om musikken kjøpes fra norsk eller utenlandsk tilbyder. Regjeringen tar sikte på at lovendringen vil tre i kraft med virkning fra 1. juli 2011.

Endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet

Regjeringen foreslår en lovfesting av gjeldende praksis, med en klar rettslig forankring av avgiftssubjektenes adgang til å kreve endring av avgiftsoppgjøret for tidligere terminer ved å sende inn endringsoppgave. Avgiftssubjektene vil dermed få en lovfestet rett til å kunne få fradrag for inngående avgift som ikke har kommet til fradrag tidligere og til å endre beløp som uriktig er innberettet som utgående avgift eller er innberettet med for høy avgiftssats. Endringen skal tre i kraft 1. januar 2011, og får virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter ikrafttredelsen.

Innføring av søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Regjeringen foreslår å lovfeste en søksmålsfrist for prøving av avgiftsoppgjør i merverdiavgiftsloven. Etter forslaget skal avgiftssubjektet kunne gå til søksmål til prøving av et avgiftsoppgjør innen seks måneder regnet fra utløpet av den terminen avgiftsoppgjøret gjelder eller fra melding om vedtak ble sendt avgiftssubjektet. Regjeringen foreslår også at det innføres en søksmålsfrist i tolloven med frist på seks måneder etter at melding om vedtak ble sendt tollskyldneren. Endringene skal tre i kraft 1. januar 2011.

Advokat Stian Wessel

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us