Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet for 2012

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2012, derunder forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene.

No items found.
22/10/11

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2012, derunder forskjellige endringer i skatte- og avgiftsreglene.

For personlige skattytere er endringer av særlig interesse at reglene for utleie av tomannsboliger foreslås endret, samt at reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter er foreslått faset ut. For næringsdrivende har regjeringen fremmet flere forslag av stor interesse, herunder forslag om å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte og endringer av treprosentregelen for inntektsføring under fritaksmetoden. Her gir vi en kort oversikt over de mest sentrale endringene innenfor skatt og merverdiavgift i statsbudsjettet for 2012.

Endrede skatteregler

Avvikling av sykefradragsordningen

Regjeringen foreslår å avvikle sykefradragsordningen som gir kronisk syke rett til skattefradrag for store utgifter til medisiner, egenandeler og hjelpemidler. Forslaget går ut på å utfase ordningen over en periode på tre år. Det foreslås at opphevingen og overgangsregelen trer i kraft fra og med inntektsåret 2012.

Sluttvederlag i forbindelse med opphør av arbeidsforhold

Sluttvederlag i forbindelse med opphør av arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig som arbeidsinntekt. Sluttvederlag kan imidlertid utbetales skattefritt dersom utbetalingen skjer ved frivillig oppsigelse og i henhold til overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere. Det foreslås å opprettholde skattefritaket for tilleggssluttvederlag, men begrenset til de tilfellene der dette gis i forbindelse med nedleggelse av virksomhet. Regjeringen foreslår å innarbeide gjeldende vilkår og rammer for skattefrie sluttvederlag i skatteloven og skattelovforskriften, med utgangspunkt i gjeldende sluttvederlagsavtale mellom LO og NHO, med enkelte justeringer.

Den foreslåtte lovendringen bør etter regjeringens oppfatning tre i kraft så raskt som mulig, men det bør skje samtidig som de nye forskriftsbestemmelsene vedtas.

Fjerning av lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte

Regjeringen har fremsatt forslag om å fjerne lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med ansatte. Ved beregning av eiers personinntekt fra enkeltpersonforetak gis det i dag et lønnsfradrag lik 15 pst. av samlede lønnskostnader for de ansatte. Fradraget kan maksimalt redusere den beregnede personinntekten til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. Regjeringen foreslår nå å fjerne lønnsfradraget med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Endringer i reglene om skattefri utleie av tomannsboliger

Regjeringen har lagt frem forslag til endringer i reglene om skattefri utleie av tomannsboliger. Etter skatteloven kan en boligeier leie ut inntil halvparten av egen bolig skattefritt så lenge vedkommende benytter resten av boligen til egen bruk. For tomannsboliger gjelder en særlig fordel ved at inntil halvparten av den boenheten (leiligheten) i tomannsboligen som eieren selv bor i, i tillegg til hele den andre boenheten i tomannsboligen, kan leies ut skattefritt. På den måten kan eier leie ut mer enn halvparten av tomannsboligen skattefritt. Etter departementets syn er det liten grunn til at eiere av tomannsbolig skal ha en slik særskilt fordel. Departementet foreslår derfor å endre reglene slik at tomannsboliger likebehandles med andre boliger ved at bare inntil halvparten av hele tomannsboligen kan leies ut skattefritt.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Endringer i treprosentregelen i fritaksmetoden

Regjeringen foreslår å avgrense treprosentregelen under fritaksmetoden generelt mot inntekt fra gevinster, slik at regelen heretter kun vil gjelde utbytter. Forslaget fremmes for å forenkle reglene, slik at man slipper gevinst- og tapsberegning på aksjer som omfattes av fritaksmetoden.

Regjeringen foreslår videre at utdelinger fra deltakerlignede selskaper skal omfattes av treprosentregelen, og at også utbytter og utdelinger til selskaper hjemmehørende i utlandet omfattes av reglene dersom de driver skattepliktig virksomhet i Norge og aksjene er knyttet til denne virksomheten.

Avslutningsvis foreslås Regjeringen at treprosentregelen ikke skal få anvendelse i konsernforhold, verken for gevinst eller utbytte. Endringen skyldes at konsernselskaper i dag kan unngå regelen ved å overføre midler som skattefritt konsernbidrag i stedet for som utbytte, og at det ikke bør være avgjørende for om treprosentregelen skal komme til anvendelse i hvilken form overføringen skjer.

Endringene er foreslått å tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper

Regjeringen foreslår at tap på fordring til nærstående selskap skal avskjæres. Den nærmere avgrensningen av nærstående selskap og hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen vil bli regulert i skattelovforskriften, og forslag til forskriftsbestemmelser vil bli sendt på høring. Forslaget som vil bli sendt på høring vil blant annet innebære at avskjæringsregelen skal gjelde både aksjeselskaper mv. og deltakerlignede kreditorselskaper som har en eierandel på mer enn 90 prosent i debitorselskapet, og at dette også skal gjelde ved indirekte eie.

Regjeringen vil videre foreslå at avskjæringsregelen avgrenses mot tap på kundefordringer, tap på fordringer som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditorselskapet og tap på fusjons- og fisjonsfordringer, slik at disse ikke omfattes av avskjæringsregelen.

Forslaget foreslås å tre i kraft med virkning fra og med 6. oktober 2011.

Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt

Regjeringen foreslår at reglene om korreksjonsinntekt, som skal sikre at all inntekt som ligger til grunn for utbytteutdelinger er skattlagt på selskapets hånd, oppheves fra og med inntektsåret 2012. Det foreslås videre en overgangsregel om at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011 kan reverseres i samsvar med gjeldende regler.

Endringer i reglene for eiendomsskatt

Regjeringen foreslår å gi kommunene et ytterligere alternativ ved utskriving av eiendomsskatt, som innebærer at kommunen kan skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. Forslaget innebærer at kommunene heretter kan skrive ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom i hele kommunen, og ikke kun i bymessige strøk, selv om de ønsker å unnta næringseiendom fra utskrivingen.

Reglene skal tre i kraft med virkning fra og med skatteåret 2012.

Utelukkelsesmekanisme for gaver til frivillige organisasjoner ved brudd på folkeretten

Regjeringen foreslår å innføre en hjemmel for å utelukke frivillige organisasjoner fra ordningen med å motta gaver med fradragsrett for giver. Hjemmelen skal kunne benyttes av Finansdepartementet for å utelukke organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger i strid med folkeretten.

Enkelte endrede beløpsgrenser

Regjeringen foreslås å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekter fra 36 prosent til 38 prosent, samt å øke den øvre beløpsgrensen med anslått lønnsvekst fra kr 75 150 til kr 78 150.

Regjeringen foreslår å holde satsene og innslagspunktene i toppskatten reelt uendret i 2012. Det innebærer at innslagspunktene justeres med anslått lønnsvekst til fra kr 471 200 til 490 000 kroner i trinn 1 og fra kr 765 800 til kr 796 400 kroner i trinn 2.

Regjeringen foreslår at personfradragene oppjusteres med anslått lønnsvekst til 45 350.

Regjeringen foreslår å heve grensen for når skattyter skal benytte satsen på 0,70 kroner per km, fra 35 000 km til 50 000 km. Forslaget innebærer en skattelettelse for mange med daglige arbeidsreiser over om lag 76 km hver vei.

Regjeringen foreslår å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent fra kr 3 660 til 3 750 kroner.

Endringene foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2012.

Endrede regler om merverdiavgift

Gjeninnføring av merverdiavgiftsfritak for garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver

Regjeringen foreslår at det gis fritak for merverdiavgift på garantireparasjoner utført for næringsdrivende hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. Fritaket vil gjelde reparasjon av vare eller anlegg som den næringsdrivende har levert til kjøper i merverdiavgiftsområdet. Forslaget vil ha betydning for garantireparasjoner av blant annet biler og hvite- og brunevarer, og innebærer en gjeninnføring av et fritak som gjaldt i den tidligere merverdiavgiftsloven.

Endringen foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2012.

Elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift

Regjeringen foreslår at elektronisk levering av omsetningsoppgave for merverdiavgift skal bli den alminnelige, pliktige leveringsform. Det foreslås samtidig at avgiftssubjektene skal kunne søke om unntak fra plikten til å levere elektronisk, med en sanksjonsordning dersom slikt unntak ikke blir innvilget.

Endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2012 med virkning for avgiftsoppgjør hvor terminen utløper etter ikrafttredelsen.

Advokat Stian Wessel

sw@selanorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us