Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen har i dag lagt frem de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er innført i forbindelse med korona-utbruddet.

No items found.
13/3/20

Regjeringen har i dag lagt frem de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er innført i forbindelse med korona-utbruddet.

En rekke av tiltakene berører helsebransjen spesielt, men det innføres også flere tiltak for å lette belastningen for det brede lag av næringsdrivende som nå må stenge og redusere sin aktivitet.

Kort oppsummert er følgende tiltak fremlagt:

  • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.
  • Endringer i permitteringsregelverket
  • Rett til tilbakeføring av underskudd mott overskudd beskattet tidligere år
  • Utsettelse av formuesskatt og forskuddsskatt
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgift og lufthavnavgifter
  • Økte bevilgninger til kommunene

Nedenfor finner dere en oppsummering av de tiltakene som berører våre klienter mest:

UTSATT FORMUESSKATT OG FORSKUDDSSKATT FOR BEDRIFTSEIERE

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Regjeringen foreslår også å utsette innbetaling av 1. termin forskuddsskatt som forfaller 16. mars. Innbetaling er utsatt til 1. mai. 2. termin forfaller 15. mai – her er det ikke foreslått noen endring.

Dette er utsettelser som i verste fall kan være en bjørnetjeneste for næringsdrivende med presset likviditet.

PERMITTERINGSREGELVERKET

Regjeringen foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2  dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

TILBAKEFØRING AV UNDERSKUDD MOT BESKATTET OVERSKUDD I 18/19

Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike underskudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

BEVILGNING TIL BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING

Regjeringen foreslår å øke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

LÅNEORDNING I INNOVASJON NORGE

I virkemiddelapparatet, og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren. Innovasjon Norge kan også henvise bedrifter til andre deler av virkemiddelapparatet, dersom det er mer aktuelt for å kunne dekke deres behov.

Det er det private kapitalmarkedet som er, og bør være, den viktigste kilden for finansiering av norske bedrifter. Innovasjon Norge er imidlertid et supplement og samarbeider ofte med lokale banker. Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og garanti ordninger vurderes å være de mest aktuelle i en situasjon der bedriftene skulle få midlertidige utfordringer med likviditet.  

Regjeringen understreker at de prioriterte strakstiltakene som er lagt frem i dag, bare er en begynnelse, og at det innen kort tid – før påske – vil komme nye tiltak.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us