Revidert nasjonalbudsjett 2014

Enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

No items found.
14/5/14

Enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2014. Nedenfor redegjør vi kort for enkelte endringer av interesse.

ENDRINGER I REGLENE OM FRIVILLIG REGISTRERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERET VED UTLEIE AV FAST EIENDOM

Det ble i 2012 besluttet å foreta en grundig gjennomgang og vurdering av reglene om merverdiavgift ved utleie av fast eiendom. Dette arbeid pågår fortsatt, og det gis i revidert budsjett uttrykk for at et eventuelt forslag om å utvide merverdiavgiftsplikten vil måtte inngå i de årlige budsjettene.  Det gis ingen signaler om at dette kan skje allerede i budsjettet for 2015.

I mellomtiden er det arbeidet med noen tiltak som kan avhjelpe enkelte uheldige konsekvenser av selve reglene knyttet til prosessen med selve den frivillige registreringen. Også virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret har måttet sende formell søknad om frivillig registrering, og virkningstidspunktet for den frivillige registrering har vært knyttet til terminen søknaden er inngitt i.

Etablering av status som frivillig registrert

Forutsatt at de alminnelige vilkår for frivillig registrering i mval § 2-3 er oppfylt, vil ikke lenger en allerede ordinært registrert næringsdrivende måtte søke særskilt om frivillig registrering av en virksomhet med utleie av fast eiendom.  det vil fortsatt være anledning til å søke, men vedkommende vil anses som frivillig registrert for leieforholdet dersom dette behandles som merverdiavgiftspliktig (mval § 2-3, nytt 3. ledd). Den avgiftspliktige må gjennom handling ha tilkjennegitt at leieforholdet behandles som avgiftspliktig. Departementet gir uttrykk for at det vil bero på en totalvurdering i det enkelte tilfelle om et leieforhold er tilkjennegitt som avgiftspliktig, men regner med at et stort flertall av leieforhold kan klassifiseres som avgiftspliktige ut fra at utleier fakturerer husleien med utgående avgift og bokfører leien som avgiftspliktig og innberetter den som dette i omsetningsoppgaven. Dersom leieforholdet ikke er modent for fakturering av leie – leiekontrakt er inngått, men lokalene ennå ikke overtatt eller leiefri periode ikke utløpt, legger departementet til grunn at det i slike tidlige faser av utleieforholdet vil være tilstrekkelig at det fremgår av leiekontrakten at husleien vil bli tillagt utgående avgift. Det vil uansett ikke foreligge fradragsrett for inngående avgift før leiekontrakt er inngått.

De nye reglene gjelder også for bortforpaktere av landbrukseiendom på minst 5 dekar og utleiere av jordbruksareal uten bygninger.

For utleier av fast eiendom som ikke allerede er ordinært registrert, er det ikke foreslått noen endringer.

Virkningstidspunkt frivillig registrering

I dag er virkningstidspunktet knyttet til den termin søknad om frivillig registrering blir sendt inn. Hvis et leieforhold er påbegynt i en termin forut for søknadsterminen, regnes arealet for å være tatt i bruk til formål unntatt fra avgiftsplikt, hvoretter det ikke kan kreves tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående avgift på oppføringskostnadene. Fradrag for inngående avgift kan da bare skje gjennom justeringsreglene over en 10-årsperiode, med en betydelig likviditetsbelastning og betydelig lavere nåverdi for utleier.  For å avhjelpe denne uheldige effekt og gi utleier bedre tid til å områ seg, foreslås det nå endringer i mval § 14-1, 4. og 5. ledd, hvoretter virkningstidspunktet for en frivillig registrering etter den frivillig registrerte eget valg kan settes til en avgiftstermin som utløp inntil 6 måneder før søknad om frivillig registrering ble loggført elektronisk/sendt på papir. Skjer den frivillige registrering gjennom tilkjennegivelse av at leieforholdet vil bli behandlet som avgiftspliktig, kan registreringen tidligst gis virkning fra og med en avgiftstermin som utløp de siste 6 måneder fra forholdet ble tilkjennegitt.

Dette gjelder også for avgiftspliktige som har årstermin.

Ikrafttredelse

Endringene er ment  å tre i kraft 1. juli 2014, og er slik å forstå at det tidligste virkningstidspunktet for frivillig registrering etter de nye reglene er  4. termin 2014. Det er således ikke mulig å søke i juli 2014 med virkning fra 1. termin 2014.

OPPHEVING AV BÅTMOTORAVGIFTEN (HK-AVGIFTEN)

Båtmotoravgiften gjelder i dag for båtmotorer med minst 9 hestekrefter, og utgjør i dag kr. 161,50 per HK. Regjeringen har foreslått å oppheve båtmotoravgiften (HK-avgiften) med virkning fra og med 1. juli 2014. Samtidig er det foreslått å innføre en fullmakt til å gi nærmere regler knyttet til opphevingen av avgiften, herunder regler om refusjon av avgift for ubrukte motorer som er på lager.

ENDRING AV AVGIFTSFRIE KVOTER VED PRIVAT INNFØRSEL AV ALKOHOL OG TOBAKK

Den avgiftsfrie kvoten for innførsel av alkohol og tobakk er i dag 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. En kan bytte ut brennevinskvoten i 1,5 liter vin eller øl, og en kan også bytte vinkvoten i øl liter for liter. For tobakk er kvoten 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, slik som sigarer, rulletobakk eller snus. Regjeringen foreslår at tobakkskvoten kan byttes i maksimalt 1,5 liter vin eller øl, med virkning fra og med 1. juli 2014.

RETTSSIKKERHET FOR SKATTYTERNE - OFFENTLIGE SKATTELISTER

Regjeringen har fremmet forslag om innstramminger i reglene om offentlige skattelister. Regjeringen foreslår å opprettholde ordningen med offentliggjøring av skattelistene på Skatteetaten sine hjemmesider på Internett, men da slik at opplysninger om hvem som har søkt i skattelisten blir gjort tilgjengelig for skattyteren elektronisk på skatteetaten.no. Departementet foreslår også at skattyter skal ha tilgang til informasjon om hvem som har fått opplysningene utlevert skriftlig. Dette gjelder imidlertid bare når opplysningene blir gitt skriftlig til andre enn ektefelle, dødsbo, konkursbo eller domstol. Dessuten foreslår departementet at opplysninger i en viss utstrekning skal kunne gis til offentlige myndigheter uten at skattyter informeres om dette.

Regjeringen foreslår ikke endringer i ordningen med at pressen får tilgang til en elektronisk kopi av skattelistene, men det vil bli lagt opp til å gi informasjon på hjemmesidene til Skatteetaten om hvilke redaksjoner som har fått kopi.

Skattelistene for upersonlige skatteytere blir også lagt ut til alminnelig gjennomsyn. Etter regjeringens syn gir ikke hensynet til personvern seg gjeldende i samme ved offentliggjøring av skattelister for aksjeselskap og andre upersonlige skatteytere. Det foreslås derfor ikke endringer i disse reglene.

jss@selandorwall.no
sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us