Revidert nasjonalbudsjett 2015 - enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 (Prop. 120 LS). Nedenfor redegjør vi kort for enkelte endringer av interesse.

No items found.
12/5/15

KONSERNINTERNE OVERFØRINGER OVER LANDEGRENSENE

Regjeringen foreslår å endre reglene for overføring av eiendeler og gjeld for selskap i konsern, slik at disse i større utstrekning kan benyttes i grenseoverskridende sammenhenger. Utvidelsen harmonerer med det grunnleggende formål bak reglene om stor grad av nøytral håndtering av selskap i konsern, sammenlignet med de tilfellene hvor virksomheten håndteres i ett enkelt selskap.

I dag gjelder reglene om overføringer mellom selskap i konsern med noen unntak, ikke for transaksjoner over landegrensene. Departementet legger i proposisjonen til grunn at en i større grad kan åpne for overføringer av eiendeler mv. til selskap i utlandet og samtidig sikre at det norske skattegrunnlaget ikke går tapt. Løsningen til departementet, er å knytte sammen utvidelsen i regelverket om konserninterne overføringer til reglene om skatteplikt ved uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde etter skatteloven § 9-14. En slik kobling innebærer at skattyter får muligheten til å utsette skattebetalingen i inntil sju år i tråd med bestemmelsene i skatteloven § 9-14. Endringen vil gi god sammenheng med gjeldende regel for konsernintern overføring fra filial av norsk selskap i utlandet til datterselskap i utlandet.

Detaljene i regelverket for konserninterne overføringer er i stor grad regulert i forskrift. En må derfor følge opp lovendringen med å foreta endringer i skattelovforskriften. I første omgang foreslår derfor departementet å endre loven slik at en får nødvendig hjemmel for å kunne gjennomføre de aktuelle endringene i skattelovforskriften. Endringene er foreslått gjennomført i skatteloven § 11-21 første ledd bokstav c.

SKATTEFRADRAG TIL YTTERLIGERE 15.000 UFØRETRYGDEDE

Regjeringen innførte 1. januar i år en overgangsordning for uføretrygdede, som innebar at om lag 30.000 fikk skattefradrag. Nye tall fra Skattedirektoratet viser at om lag 127.000 personer vil få en nedgang i inntekt etter skatt etter omleggingen. Det er et høyere anslag enn hva som lå til grunn i statsbudsjettet.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen i det reviderte budsjettet å utvide overgangsordningen for uføre som får en nedgang i inntekt på grunn av renteutgifter. Utvidelsen går ut på å redusere grensen for nedgang i inntekt for dem som omfattes, fra 6000 til 4000 kroner. Forslaget innebærer at om lag ytterligere 15.000 uføretrygdede vil få skattefradrag. Endringen er foreslått med virkning fra og med inntektsåret 2015.

OG AKTUALITETSMEDIER

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift (nullmoms) for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Begrunnelsen for forslaget er at det avgiftsmessige skillet mellom distribusjon på papir og digitalt hittil har vært en betydelig ulempe for digital distribusjon.

Regjeringen har satt i gang en notifikasjonsprosess overfor EFTAs overvåkingsorgan (ESA) med sikte på å innføre fritaket for merverdiavgift. Fritaket vil ikke bare omfatte e-aviser på brett og mobil, men alle nyhets- og aktualitetstjenester med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil gjelde alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, inkludert for eksempel nyhetsbaserte tv-kanaler som TV2 Nyhetskanalen, BBC World og CNN.

FRADRAG FOR INNBETALINGER TIL UTENLANDSKE PENSJONSORDNINGER

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å innføre fradragsrett for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger som ikke oppfyller vilkårene for sparing med skattefordel etter en av de norske pensjonslovene.
Forslaget går ut på at EØS-borgere på nærmere vilkår skal få fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger. Det er et krav at pensjonsinnretningen er etablert i en EØS-stat. Forslaget vil samtidig sikre en mer nøytral håndtering av sparing i norske og utenlandske pensjonsordninger.

I tråd med forslaget blir det blant annet stilt krav til at vedkommende skattyter har vært medlem i ordningen i minst ett år før etablering av skatteplikt til Norge, og at ordningene har gitt rett til fradrag. På samme måte som i de norske ordningene kreves det at alderspensjon er hovedytelsen i ordningen. Fradraget kan ikke overstige de innskuddsgrenser som følger av tjenestepensjonsloven. Hvis skattyter er medlem både i en norsk og en utenlandsk ordning, får hun bare fradrag under den norske ordningen. Endringen er inntatt i forslag til ny § 6-72 i skatteloven, og er foreslått å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

ENDRINGER I SKATTE- OG AVGIFTSFORVALTNINGEN

Regjeringen foreslår betydelige endringer i organiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen for å rendyrke fagområdene og samle kompetansen i sterke enheter. Ansvaret for skatt og avgift skal samles i Skatteetaten, og skatteinnkrevingen blir overført fra kommunene til staten. Intensjonen er at dette vil gi en enklere og mer effektiv skatteinnkreving, og at endringene vil øke rettssikkerheten og gi en bedre innsats mot svart økonomi.

NYTT REGELVERK FOR KASSASYSTEMER

Regjeringen foreslår å innføre nye krav til kassasystemer. Det nye regelverket skal bidra til å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser ved manipulasjon av kassasystemene. Forslaget skal også forbedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter. Forslaget innebærer at virksomhetene må ha nye kassasystemer på plass innen 1. januar 2019.

ØVRIGE FORSLAG TIL ENDRINGER

- Oppheving av vedtak om miljøavgift på plastposer og papirposer.
- Ikrafttredelse av merverdiavgiftsfritak ved leasing av el-biler og omsetning av batteri til el-biler.
- Utvidelse av virkeområdet for a-opplysningsloven til å omfatte enkelte pensjonsytelser.

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us