Revidert utgave av NS 3940 for areal- og volumberegninger av bygg

Etter flere år med revisjonsarbeid er nå en ny utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygg (NS 3940) vedtatt og publisert 26. oktober 2023.

20/11/23

Etter flere år med revisjonsarbeid er nå en ny utgave av Norsk Standard for areal- og volumberegninger av bygg (NS 3940) vedtatt og publisert 26. oktober 2023.

Blant endringene i den nye utgaven er at formål og bruk av arealene er definert. Arealkategoriene «P-rom» og «S-rom» utgår, og boligens areal skal oppgis i BRA, som deles i kategoriene BRA-i (internt bruksareal), BRA-e (eksternt bruksareal) og BRA-b (innglasset balkong mv.). I tillegg skal åpent areal opplyses med TBA (terrasse- og balkongareal).

BRA-s er definert i den nye standarden som “salgbart bruksareal (målt som BRA) av boenhetene innenfor omsluttende vegger”. Det presiseres videre at sjakter skal medregnes i BRA-s “når sjakten er plassert inntil boenhetens omsluttende vegg”, men ikke dersom de “betjener andre arealer enn boligformål”, jf. standarden punkt A.7  

Videre er begrepene for Funksjonsareal (FUA), kommunikasjonsareal (KOA), Konstruksjonsareal (KA), og Teknisk areal (TEA) i NS 3940:2007 tatt inn, sammen med «Takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger» fra 2014.

Hensikten med endringene er blant annet å samle retningslinjene i én standard, som kan benyttes av alle bransjeaktørene. Det har også vært et ønske å harmonisere areal- og volumbegrepene brukt av bygningsmyndighetene og den tidligere utgaven av standarden, samt gjennom hele verdikjeden.

Standarden trådte i kraft ved publiseringen, men standardens del A om arealbegreper for boligbygg først trer i kraft 1. januar 2024. Frem til 1. januar 2024 vil beregning av boligareal og annonsering være gyldig etter både dagens regler og den nye standarden.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us