Rutiner som kan begrense muligheten for ansvar for styret og/eller daglig leder i et aksjeselskap

Etter aksjelovens § 17-1 blir daglig leder og styremedlemmer ansvarlig for tap de forsettlig eller uaktsomt påfører, eller medvirker til å påføre, selskapet, aksjonærer, avtaleparter, kreditorer eller andre.

No items found.
7/4/15

Etter aksjelovens § 17-1 blir daglig leder og styremedlemmer ansvarlig for tap de forsettlig eller uaktsomt påfører, eller medvirker til å påføre, selskapet, aksjonærer, avtaleparter, kreditorer eller andre.

Følgende rutiner kan bidra til å begrense muligheten for slikt ansvar:

1. Sørg for utarbeidelse av realistiske likviditetsbudsjetter og løpende oppdatering av disse

Dette er spesielt viktig i situasjoner hvor selskapet går med underskudd og forut for store bestillinger eller andre kostnadskrevende avtaler og investeringer.

2. Hvis selskapet er en del av et konsern; unngå uklarhet om hvilket selskap i konsernet som inngår en avtale eller foretar en bestilling

Hvert selskap har sine egne selskapsinteresser, herunder sine egne kreditorer. Uklarheter ved en beslutning eller en avtaleinngåelse, kan få til følge at et selskap blir ansvarlig for et annet selskaps forpliktelser. Dette kan medføre ansvar.

3. God protokollasjon

Ansvaret for styret er ikke et kollektivt ansvar. Det enkelte styremedlem kan kun bli ansvarlig for de beslutninger og unnlatelser det har vært med på. Siden mange styrebeslutninger nå tas i telefonmøter m.m. er det viktig at det blir protokollert hvem som har deltatt og hvem som var for og hvem som evt. var imot en avgjørelse. Også det beslutningsgrunnlag som ble lagt fram for styret, bør protokolleres.

4. Ved oppsigelse av avtaler

Mange avtaler blir sagt opp etter at et samarbeidsforhold over tid har utviklet seg negativt. Dette kan gjelde både ansettelser og andre forhold. I slike saker kan det være meget nyttig å føre logg over de hendelser og situasjoner som har bygget seg opp til den beslutning som tas. En slik logg vil underbygge anførsler som fremmes i en eventuell senere rettslig tvist.

5. Når kassa er tom

Dersom selskapet er i ferd med å bli insolvent og man f.eks. ønsker å forsøke å skaffe ny kapital til selskapet eller reforhandle tyngende avtaler, må det protokolleres hva som skal forsøkes og hvilken tidsramme som settes. Det bør videre begrunnes hvorfor daglig leder og/eller styret mener planen er realistisk. Dersom en etterfølgende vurdering foretatt av et bostyre mener at planen var urealistisk eller at man brukte for lang tid på å avklare mulighetene, vil et erstatningskrav lett kunne komme.

Ikke betal ut nettolønn uten samtidig å sette skattetrekk på skattetrekkskonto.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us