Selvangivelse 2012

Frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv, dvs. personlige skattytere som ikke har vært eiere av enkeltpersonforetak i løpet av inntektsåret, er 30. april.

No items found.
25/4/13

SELVANGIVELSEN FOR INNTEKTSÅRET 2012

Frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv, dvs. personlige skattytere som ikke har vært eiere av enkeltpersonforetak i løpet av inntektsåret, er 30. april. For eier av enkeltpersonforetak er fristen for å levere på papir også 30. april, mens frist for elektronisk levering er 31. mai. Frist for aksjeselskaper og andre upersonlige skattytere samt andelshavere i deltakerlignet selskap er 31. mai ved elektronisk levering.

Dersom det er behov for lengre frist er det mulig å sende en skriftlig søknad om utsettelse for levering av selvangivelse. På altinn.no ligger egne skjema som kan benyttes. Fristen er innen selvangivelsesfristen.

Dersom selvangivelsen blir levert for sent, kan skattekontoret ilegge forsinkelsesavgift.

Generelt minner vi om viktigheten av å ta vare på mottatte årsoppgaver og å sammenholde disse tallene med de som fremgår av den preutfylte selvangivelsen.

Nedenfor følger enkelte endringsregler trådt i kraft i 2012 forhold som man særlig bør merke seg i forbindelse med årets selvangivelse for henholdsvis næringsdrivende/selskap og privatpersoner.

Næringsdrivende

3 % regelen

En aksjonær hjemmehørende i Norge som omfattes av fritaksmetoden skal inntektsføre 3 % av aksjeutbytte som faller inn under fritaksmetoden. Gevinst og tap ved realisasjon av aksjer mv. skal fra og med inntektsåret 2012 ikke inngå i grunnlaget for treprosentregelen. Det samme gjelder gevinst og tap på andeler i deltakerlignede selskaper. Grunnlaget for deltakerens inntektsføring etter treprosentregelen skal reduseres med den skatten som faller på deltakerens overskuddsandel.

Fra og med 2012 skal selskaper som selger aksjer mv under fritaksmetoden ikke lenger inntektsføre 3 % av eventuell gevinst. Utbytte i et skattekonsern skal heller ikke inntektsføres, mens utbytte for øvrig fortsatt skal inntektsføres med 3 %.

Konsernselskaper kunne tidligere unngå treprosentregelen ved å velge å overføre midler som skattefritt konsernbidrag i stedet for som utbytte. Bestemmelsen er derfor endret slik at det med virkning for utbytte som utbetales i 2012 eller senere ikke skal foretas sjablongmessig inntektsføring ved utdeling av utbytte mellom selskaper i konsern.

Korreksjonsinntekt – reglene opphevet

Det er vedtatt overgangsregler for reversering av fastsatt korreksjonsinntekt for tidligere år som ikke er reversert/fradratt senest i 2011. Gjenstående korreksjonsinntekt skal reverseres etter hvert som underdekningen utlignes. Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, fradragsføres i sin helhet i 2017.

Privatperson

Utleie av tomannsboliger - skatteskjerpelse

Fra og med inntektsåret 2012 er de særlige reglene for skattefri utleie av tomannsboliger opphevet. Fra og med 2012 gjelder det ingen egne regler om skattefri utleie av tomannsboliger. Utleieinntekter fra utleie av tomannsbolig er skattefrie når du benytter minst halvparten av tomannsboligen til egen bolig beregnet etter utleieverdi eller leier ut hele eller en større del av tomannsboligen for inntil 20 000 kroner i løpet av året.

For 2012 må også tomannsboliger følge 50-prosentregelen for skattefrie leieinntekter. Tidligere kunne man leie ut den andre boenheten skattefritt selv om utleieverdien for denne var større enn den man selv bodde i. I tillegg kunne man leie ut inntil halvparten av egen boenhet – regnet etter utleieverdi – uten å betale skatt. Nå ser man boligen under ett og har samme regel som for utleie i egen bolig

Bolig i utlandet

De som har bolig i Belgia, Bulgaria, Italia, Malta, Portugal og Tyskland kan nå kreve fullt fradrag for gjeldsrenter i Norge. Dette går også tilbake i tid og man kan kreve fullt fradrag for 2011 og 2010 om man ikke fikk det da.

Løpende skatteoppgjør

De fleste får skatteoppgjøret sitt 26. juni. Skatteetaten vil imidlertid ha flest mulig til å levere elektronisk, og som ett av grepene for å få dette til har man nå bestemt at dersom du leverer selvangivelsen på papir må du vente til tidligst 7. august før du får skatteoppgjøret.

Liv Janna Konow Sveen

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us