Selvangivelse for inntektsåret 2011 - hva må man være oppmerksom på i år?

Frist for levering av oppgave over aksjer og egenkapitalbevis og selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

No items found.
18/4/12

Frist for levering av oppgave over aksjer og egenkapitalbevis og selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Dette er også frist for å levere selvangivelsen for næringsdrivende på papir. Frist for elektronisk levering av selvangivelse for næringsdrivende er 31. mai.

Dersom det er behov for lengre frist er det mulig å sende en skriftlig søknad om utsettelse for levering av selvangivelse. På altinn.no ligger egne skjema (RF-1113 og RF-1114) som kan benyttes. Denne bør ideelt sett sendes i god tid før selvangivelsesfristen, og senest innen selvangivelsesfristen.

Generelt minner vi om viktigheten av å ta vare på mottatte årsoppgaver og å sammenholde disse tallene med de som fremgår av den preutfylte selvangivelsen.

Nedenfor følger forhold som man bør merke seg i forbindelse med årets selvangivelse for henholdsvis næringsdrivende/selskap og privatpersoner.

Næringsdrivende

Tap og gevinst ved aksjesalg er for første gang forhåndsutfylt i selvangivelsen.

For verdsettelse av aksjer m.v. er det verdt å merke seg at ikkebørsnotert aksje skal verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret, dvs. 1. januar 2011, fordelt etter pålydende sktl. § 4-12(2)). Ikkebørsnotert aksje i utenlandsk selskap skal verdsettes til aksjens antatte salgsverdi 1. januar i ligningsåret, dvs. 1. januar 2012, med mindre skattyteren selv krever at verdsettelsen skal skje året før. Man må da kunne sannsynliggjøre selskapets skattemessige formuesverdi.

Dersom selskapet er stiftet i løpet av 2011, skal aksjeverdien settes til summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs (sktl. § 4-13 (1)). Er aksjekapitalen endret i 2011, legges verdien 1. januar i ligningsåret til grunn ved ligningen (sktl. § 4-13 (2)). Utgangspunktet er at aksjene skal verdsettes til antatt salgsverdi. Den kan være vanskelig å fastsette dersom regnskapet ikke foreligger. Man bør i slike tilfeller vurdere å søke om utsettelse av innlevering av selvangivelsen.

Fremførbart underskudd er for første gang forhåndsutfylt.

Vedrørende fritaksmetoden

Fra og med 2012 skal selskaper som selger aksjer mv under fritaksmetoden ikke lenger inntektsføre 3% av eventuell gevinst. Utbytte i et skattekonsern skal heller ikke inntektsføres, mens utbytte for øvrig fortsatt skal inntektsføres med 3 %.

Utdelinger fra KS, ANS mv. vil, på den annen side, fra og med 2012 være skattepliktige med 3 % for selskap under fritaksmetoden. Også utdelinger til norsk filial som eier aksjer omfattes nå av 3%-regelen.

Privatperson

Bolig

Vi minner om at ligningsverdien for primærbolig er begrenset til 30 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi, mens verdien av sekundærbolig begrenses til 60 % av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi (sktl. § 10-4 (1)). Ligningsverdien vil være forhåndsutfylt på bakgrunn av SSB-tall. Hvis du mener at ligningsverdien oppført i selvangivelsen for 2011 er feil, må du gjøre korrigering i selvangivelsen og legge ved en begrunnelse for dette. Du må være forberedt på å fremlegge en takst som dokumenterer din påstand.

Utleie av tomannsboliger

Etter skatteloven kan en boligeier leie ut inntil halvparten av egen bolig skattefritt så lenge vedkommende benytter resten av boligen til egen bruk. For tomannsboliger gjelder en særlig fordel ved at inntil halvparten av den boenheten (leiligheten) i tomannsboligen som eieren selv bor i, i tillegg til hele den andre boenheten i tomannsboligen, kan leies ut skattefritt. Leieinntekter fra den tomannsboligen du selv bor i, skal dermed ikke føres opp i selvangivelsen for 2011.

Disse særlige reglene for tomannsboliger blir endret med virkning fra og med inntektsåret 2012, slik at skattefritaket heretter kun gjelder dersom inntil halvparten av hele tomannsboligen leies ut. Ved utleie av mer enn halvparten av den tomannsboligen du selv bor i, vil deler av leieinntekten dermed måtte føres opp i selvangivelsen for inntektsåret 2012.

Private lån

Private lån, f. eks. i forbindelse med generasjonsskifter, skal også med i selvangivelsen og føres som gjeld for debitor og formue for kreditor. Renteutgifter/-inntekter må komme med. Dersom det foreligger private fordringer som ettergis helt eller delvis ved bruk av årlig fribeløp, må man sørge for å få med reduksjonen i selvangivelsen: Fordringen må nedskrives på fordringshavers hånd og skyldners krav blir tilsvarende mindre.

Har du endret sivilstatus i løpet av 2011?

Du må da sjekke at du har kommet i riktig skatteklasse.

Løpende skatteoppgjør

De fleste får skatteoppgjøret sitt 25. juni. Fra siste uken i juli vil skatteoppgjøret bli sendt ut så snart det er klart. De siste skatteoppgjørene vil sendes ut 17. oktober.

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us