Skatt - rentefradrag mellom nærstående

Ny forskrift av 24.april 2014 i tilknytning til reglene om begrensning av rentefradrag mellom nærstående – unntak fra rentebegrensningsregelen for visse sikkerhetsstillelser fra nærstående part.

No items found.
14/5/14

Ny forskrift av 24.april 2014 i tilknytning til reglene om begrensning av rentefradrag mellom nærstående – unntak fra rentebegrensningsregelen for visse sikkerhetsstillelser fra nærstående part.

Reglene om begrensning av fradragsretten for renter på lån mellom nærstående parter har virkning fra 1. januar 2014. Reglene gjelder i første rekke begrensning av rentefradrag i tilknytning til lån mellom nærstående, men renter på lån fra uavhengig tredjepart omfattes også dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden.

Forskriften fastsetter følgende unntak fra begrensningsregelen i skatteloven § 6-41 (6) a:


• Sikkerhetsstillelse fra selskap mv som er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50% av låntakeren.
• Sikkerhetsstillelse i form av pant i eierandel i eller fordring på låntakeren.


Disse unntakene innebærer at dersom sikkerhetsstillelsen omfattes av et av unntakene, vil låntaker likevel ha full fradragsrett for rentekostnaden for lån fra uavhengig tredjepart. Dette innebærer at Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av innvendingene som har vært reist, og har gitt utvidet unntak i forhold til forslaget i høringsnotatet.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us