Skatteparadiser under press - tid for frivillig retting?

Etter Ditlev-Simonsen saken for noen år siden har ordningen med frivillig retting, også kalt skatteamnesti, vært ganske hyppig omtalt i media.

No items found.
19/4/12

Etter Ditlev-Simonsen saken for noen år siden har ordningen med frivillig retting, også kalt skatteamnesti, vært ganske hyppig omtalt i media. Skattetaten har vært flink til å kommunisere antall nye saker og beløp som er fremkommet til beskatning gjennom ordningen. Samtidig informerer etaten om risikoen for og konsekvensene av å bli avslørt av etaten.

På det internasjonale plan skjer det ting som kan ha betydning for norske skattytere som måtte ha uoppgitt inntekt eller formue i utlandet. Skatteparadisene er under stadig sterkere press fra andre stater om å åpne mer for innsyn i bankkontoer tilhørende utlendinger. I Europa er Sveits, men også Liechtenstein, Luxembourg mv er utsatt for slikt press, ikke minst fra OECD, USA og EU. Dette har for Sveits’ vedkommende dels ledet til at enkelte stater (USA) har fremtvunget større innsynsrett, og dels at det trekkes anonym kildeskatt på mellom 21 og 41 % av kapitalinntektene i Sveits (Tyskland). Det synes etter hvert også å komme et press innenfra, eksempelvis har sjefen for det sveitsiske finanstilsyn, Patrick Raaflaub, i følge "Aftenposten" gitt uttrykk for at forvaltning av ubeskattede penger ikke lenger kan være det sveitsiske bankvesens "forretningsidé". Nye banklover er under utarbeidelse i Sveits, og i følge hr Raaflaub må de sveitsiske bankene tenke nytt – underforstått – ut over det å forvalte skjulte formuer for andre lands borgere. Det kan tyde på at en ganske dramatisk omlegging av det sveitsiske bankvesens rammebetingelser er på trappene.

For de som fortsatt måtte ha en skjult formue er det kanskje på tide å tenke på frivillig retting?

jss@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us