Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon - forslag til skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet for 2014

Solberg-regjeringen har i dag lagt fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene. I tilleggsproposisjonen foreslår Solberg-regjeringen enkelte endringer i forhold til det som ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen i oktober.

No items found.
8/11/13

Solberg-regjeringen har i dag lagt fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014 med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene. I tilleggsproposisjonen foreslår Solberg-regjeringen enkelte endringer i forhold til det som ble fremmet av Stoltenberg-regjeringen i oktober. I dette nyhetsbrevet redegjør Advokatfirmaet Seland DA kort for de forslagene som kan ha størst betydning for våre klienter.

SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT

Endret skattesats

Stoltenberg-regjeringen foreslo i oktober å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for upersonlige skattytere (aksjeselskaper, deltakere i deltakerlignede selskap mv.) fra 28 prosent til 27 prosent. Solberg-regjeringen foreslår at den reduserte skattesatsen på alminnelig inntekt skal gjelde generelt. Forslaget innebærer dermed en reduksjon av skattesatsen fra 27 prosent til 28 prosent i alminnelig inntekt både for upersonlige og personlige skattytere.

Økt trygdeavgift

Solberg-regjeringen foreslår en generell økning av trygdeavgiften med 0,4 prosent. Økningen må sees i sammenheng med den reduserte skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 prosent til 27 prosent.

ENDREDE SKATTEREGLER FOR NÆRINGSDRIVENDE

Begrensning i fradragsretten for gjeldsrenter på lån mellom nærstående selskap

Solberg-regjeringen opprettholder i all hovedsak forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om at fradrag for rentekostnader som overstiger 30 % av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger (skattemessig EBITDA) avskjæres for selskaper med felles (norsk eller utenlandsk) eierinteresse (interne renter). Fradragsbegrensningen gjelder for rentekostnader betalt til nærstående person, selskap eller innretning; d v s direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %. Eksterne renter rammes ikke av regelen, men kan bidra til å begrense fradrag for interne renter. Også renter av gjeld til eksterne långivere som en nærstående har stilt sikkerhet for, regnes som interne renter som vil rammes av begrensningsregelen.

Solberg-regjeringen foreslår imidlertid å heve terskelbeløpet for fradragsbegrensningen til 5 millioner kroner, fra Stoltenberg-regjeringens forslag på 3 millioner kroner. Forslaget innebærer at dersom selskapets samlede (eksterne og interne) netto rentekostnader ikke er høyere enn dette, skal rentefradraget ikke begrenses. Dersom netto rentekostnader er høyere enn 5 millioner kroner, gjelder begrensningsregelen fullt ut.

Startavskrivninger

Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om å innføre 10 pst. startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Forslaget innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. I etterfølgende år skal den ordinære avskrivningssatsen på 20 prosent benyttes. Solberg-regjeringen varsler samtidig et arbeid med å vurdere avskrivningsreglene i lys av verdifall på driftsmidlene.

Utvidede fradragsmuligheter i Skattefunn

Solberg-regjeringen opprettholder de foreslåtte utvidelsene i Skattefunnordningen som ble foreslått av Stoltenberg-regjeringen, ved å heve den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU fra 11 til 22 mill. kroner. Den maksimale timesatsen for egne ansatte foreslås økt fra 530 til 600 kroner per time. Solberg-regjeringen foreslår imidlertid en ytterligere utvidelse av ordningen, ved at beløpsgrensen for egenutført forskning og utvikling heves fra 5,5 millioner kroner til 8 millioner kroner.

ENDREDE SKATTEREGLER FOR PERSONLIGE SKATTYTERE

Endringer i formuesskatten

Solberg-regjeringen foreslår å redusere formuesskatten med ytterligere 0,1 % til 1 %. Forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om en heving av innslagspunktet for formuesskatt fra 870 000 kroner til 1 million kroner opprettholdes.

Også Stoltenberg-regjeringens forslag om å øke ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi, samt å øke ligningsverdien for fritidsboliger i Norge med 10 prosent i 2014, opprettholdes.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig

Solberg-regjeringen trekker Stoltenberg-regjeringens forslag om å endre reglene om botid i gevinstbeskatningen av bolig. Forslaget innebærer dermed at vilkårene for skattefritt salg av bolig beholdes som i dag.

Boligsparing for unge (BSU)

Solberg-regjeringen foreslår å øke høyeste årlige sparebeløp som gir skattefradrag til 25 000 kroner. Taket for samlet sparing økes til 200 000 kroner.

Fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet

Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om at personer med skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat, skal få fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Forslaget innebærer en lempning i forhold til eiendommer som ligger i land hvor skatteavtalen bygger på unntaksmetoden (Belgia, Bulgaria, Italia, Kroatia, Malta og Tyskland). Fradragsretten forutsetter at eieren ikke også får fradrag i staten der eiendommen ligger.

ENDRINGER I ARVEAVGIFTSREGLENE – ARVEAVGIFTEN FJERNES

Solberg-regjeringen foreslår å fjerne arveavgiften helt fra og med 1. januar 2014.  Det skal dermed etter forslaget ikke lenger svares arveavgift av gave som gis eller arv som faller etter 31.12.2013.

Merk imidlertid at regjeringen, som en konsekvens av avviklingen av arveavgiften, foreslår at det som hovedregel skal gjelde et kontinuitetsprinsipp ved inntektsbeskatningen. Arving/gavemottaker skal således overta arvelaters/givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag kan dermed ikke lenger oppskrives til markedsverdi. Dette innebærer at verdistigning i arvelaters/givers eiertid vil bli skattepliktig for mottaker når denne selger. Tilsvarende vil en verdinedgang være fradragsberettiget.

Unntak fra dette vil gjelde for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne ha solgt skattefritt. Unntaket fra kontinuitet for disse eiendommene innebærer at inngangsverdien skal settes til markedsverdi på overføringstidspunktet. Hvis avdøde kunne selge sin bolig eller fritidsbolig skattefritt, skal også mottaker kunne selge skattefritt ved arveoppgjøret.

ØVRIGE FORSLAG TIL ENDRINGER

Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om å innføre en enklere regel for beskatning av mengdegjeldsbrev med underkurs og overkurs, ved at underkursen skal skattlegges i det året obligasjonen er realisert og at fradragsberettigede kostnader kommer til fradrag i det året obligasjonen er realisert.

Gevinstfritak ved reinvestering av vederlag ved ekspropriasjon av landbrukseiendom

Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om å utvide reinvesteringsadgangen ved ekspropriasjon av landbrukseiendom, slik at vederlaget skattefritt skal kunne benyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

Øvrige endringer

  • Solberg-regjeringen foreslår å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekter fra 40 prosent til 43 prosent, en økning på 1 prosentpoeng i forhold til forslaget fra Stoltenberg-regjeringen. Forslaget samt å øke den øvre beløpsgrensen med anslått lønnsvekst fra kr 81 300 til kr 84 150. I tillegg foreslår Solberg-regjeringen å øke satsen for minstefradrag i pensjonsinntekter fra 26 prosent til 27 prosent.
  • Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om å holde satsene og innslagspunktene i toppskatten reelt uendret i 2014. Det innebærer at innslagspunktene justeres med anslått lønnsvekst på 3,5 % fra kr 509 600 til kr 527 400 i trinn 1 og fra kr 828 300 til kr 857 300 i trinn 2.
  • Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om at klasse 2 i personfradraget for ektepar mv. bortfaller, men oppjusterer med anslått lønnsvekst fra kr 47 150 til kr 48 800 i klasse 1.
  • Solberg-regjeringen foreslår å holde det maksimale fradraget for fagforeningskontingent nominelt uendret på kr 3 850 kroner, dvs. en reversering av Stoltenberg-regjeringens forslag. Samtidig foreslår Solberg-regjeringen å utvide fradragsretten til å gjelde alle fagforeninger.
  • Stoltenberg-regjeringens forslag om å settes ned tinglysningsgebyret fra kr 1 060 til kr 525 fra 1. januar 2014 opprettholdes.
  • Solberg-regjeringen opprettholder Stoltenberg-regjeringens forsalg om å sette et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og pendlerreisene.
  • Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 0,5 % til 1,25 %, dvs. en foreslått økning i påslaget med 0,25 prosentpoeng i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.
  • Solberg-regjeringen opprettholder forslaget fra Stoltenberg-regjeringen om en heving av grensene for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner og ved arbeid i hjem eller fritidsbolig fra kr 4 000 til kr 6 000.
  • Endringene foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2014.

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us