Statsbudsjettet for 2013 - Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 ble fremlagt i dag, 8. oktober 2012. I forbindelse med dette har Regjeringen også lagt frem forslag til lov- og stortingsvedtak for skatter, avgifter og toll.

No items found.
8/10/12

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013 ble fremlagt i dag, 8. oktober 2012. I forbindelse med dette har Regjeringen også lagt frem forslag til lov- og stortingsvedtak for skatter, avgifter og toll. Advokatfirmaet Seland DA gir i dette nyhetsbrevet en kort omtale av enkelte endringer innenfor skatt og merverdiavgift som kan ha betydning for våre klienter.

Endrede skatteregler for personlige skattytere

Endringer i formuesskatten

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 40 pst. til 50 pst. av anslått markedsverdi. Sikkerhetsventilen på 60 pst. av markedsverdi holdes uendret. Formuesbeskatningen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke bunnfradraget for formuesskatt til 870 000 kroner. Ektepar, som lignes under ett for begges formue, får samlet et bunnfradrag på 1 740 000 kroner med forslaget. Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2013.

Nytt særfradrag som erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere

Regjeringen foreslår å erstatte dagens klasse 2 for enslige forsørgere med et særfradrag i alminnelig inntekt som skal gi tilsvarende skattefordel. Etter forslaget skal det nye særfradraget kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9. Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2013.

Gevinstbeskatning ved realisasjon av tomannsbolig

Regjeringen mener at vilkårene for å kunne realisere tomannsboliger skattefritt bør være de samme som for å få skattefrie inntekter fra utleie av slike boliger. Regjeringen foreslår derfor at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi) for at hele gevinsten ved realisasjon av boligen skal være skattefri. Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2013.

Bruk av formuesgrunnlag ved eiendomsskattetaksering av bolig

Regjeringen foreslår at kommunene innenfor visse rammer skal kunne benytte formuesgrunnlaget ved utskriving av eiendomsskatt på bolig. Hovedbegrunnelsen er å legge til rette for en enklere og rimeligere taksering for eiendomsskatt gjennom bruk av det eksisterende verdsettingssystemet for boligeiendom i formuesskatten. Dette betyr at utskrivingen for det enkelte skatteår i utgangspunktet bygger på formuesgrunnlaget som er fastsatt ved ligningen året før skatteåret. Det foreslås en klagefrist på seks uker fra det tidspunkt skatteseddelen blir mottatt fra kommunen. Videre foreslår Regjeringen at endringene trer i kraft fra 2014.

Endrede skatteregler for næringsdrivende

Endringer i fritaksmetoden for aksje mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Regjeringen foreslår at fritaksmetoden ikke lenger skal omfatte avkastning på aksjer mv. i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak som inngår i kollektiv- og investeringsvalgporteføljen. Forslaget omfatter ikke skadeforsikringsselskap. Forslaget omfatter også aksjer mv. som eies indirekte, for eksempel gjennom et deltakerlignet selskap. Forslaget omfatter ikke aksjer mv. som inngår i selskapsporteføljen i livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft fra og med den dato høringsforslaget ble offentliggjort, dvs. fra og med 1. januar 2012.

Endringer i reglene om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskap

Regjeringen forslår å endre regelen om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskap, slik at den avgrenses mot de tilfellene der debitorselskapet ikke er omfattet av fritaksmetoden. Hensynet bak avskjæringsregelen tilsier at den bare bør gjelde for selskap som er omfattet av fritaksmetoden. Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Omdanning til AS fra NUF som skattemessig er hjemmehørende i Norge

Regjeringen foreslår å utvide området for skattefri omdanning til også å gjelde omdanning av selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF) med skatteplikt som hjemmehørende i Norge, til et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Det foreslås bare skattefrihet ved slik omdanning til nystiftet norsk aksjeselskap. Det er en forutsetning at det vesentlige av virksomheten mv. videreføres i det nystiftede selskapet. Regjeringen foreslår at endringen skal tre i kraft straks.

Endrede regler om merverdiavgift

Opphevelse av vei- og banefritaket

Merverdiavgiftsloven inneholder fritak ved omsetning av tjenester som gjelder offentlig vei og bane. Siden den opprinnelige begrunnelsen for fritakene ikke lenger gjør seg gjeldende, foreslår Regjeringen at fritakene oppheves. En opphevelse av fritakene vil gi administrative forenklinger for både næringslivet, Statens vegvesen og Skatteetaten. Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. januar 2013.

Gjeninnføring av ordning med refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet

Regjeringen foreslår endringer i merverdiavgiftsloven slik at transportører hjemmehørende i utlandet kan velge om de vil registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret her i landet eller ikke. Etter dagens regelverk må utenlandske transportører registrere seg for å oppnå fradrag for inngående merverdiavgift. Forslaget krever endringer i merverdiavgiftsloven § 2-1 Registreringsplikt. Det foreslås at endringene trer i kraft fra 1. januar 2013.

Presisering av reglene for kontroll hos tredjepart etter ligningsloven § 6-15

Regjeringen foreslår presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll av tredjeparter. Det foreslås at det uttrykkelig framgår av bestemmelsen at også elektronisk lagrede dokumenter, samt programmer og programsystemer omfattes av utleverings- og framleggelsesplikten og at det er adgang til å kopiere virksomhetenes elektroniske arkiver for senere gjennomgang hos tredjepart eller hos ligningsmyndighetene. Forslaget innebærer at det ved kontroll av tredjeparter er adgang til å benytte alle eksisterende metoder for kopiering for å sikre tilgang til elektronisk lagrede opplysninger under kontrollen. Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft straks.

Enkelte andre endringer

• Forslag om å pålegge drosjesentraler å innberette opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene.

• Tinglysningsgebyret for tinglysing i fast eiendom reduseres fra 1 935/1 548 kroner per tinglysning til 1 060 kroner.

• Omregistreringsavgiften foreslås redusert med 40 prosent for næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

• Vrakpanten økes med 500 kroner.

• Regjeringen foreslås å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekter fra 38 prosent til 40 prosent, samt å øke den øvre beløpsgrensen med anslått lønnsvekst fra kr 78 150 til kr 81 300.

• Regjeringen foreslår å holde satsene og innslagspunktene i toppskatten reelt uendret i 2013. Det innebærer at innslagspunktene justeres med anslått lønnsvekst på 4 % fra kr 490 000 til kr 509 600 i trinn 1 og fra kr 796 400 til kr 828 300 i trinn 2.

• Regjeringen foreslår at personfradragene oppjusteres med anslått lønnsvekst fra kr 45 350 til kr 47 150 i klasse 1 og fra kr 90 700 til kr 94 300 i klasse 2.

• Regjeringen foreslår å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent fra kr 3 750 til 3 850 kroner.

• Endringene foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2013.

sw@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us