Stoltenberg-regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet for 2014

Stoltenberg-regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014, herunder forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene.

No items found.
14/10/13

Stoltenberg-regjeringen har i dag lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014, herunder forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene. Advokatfirmaet Seland DA gir i dette nyhetsbrevet en kort omtale av enkelte endringer innenfor skatte- og avgiftsreglene som kan ha betydning for våre klienter.

Endrede skatteregler for næringsdrivende

Endret skattesats

Stoltenberg-regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for upersonlige skattytere fra 28 prosent til 27 prosent. Endringen gjelder dermed for aksjeselskaper mv., og omfatter også andel av inntekter som slike selskaper har fra deltakerlignede selskap. Stoltenberg-regjeringen foreslår også å gi en tilsvarende skattelettelse for personlige deltakere i deltakerlignede selskap (DA, ANS, KS og IS) som for aksjeselskap ved at inntekt fra deltakerlignet selskap nedjusteres med faktoren 27/28 for slike deltakere. Både andel av overskudd og underskudd skal da nedjusteres. Ved beregning av tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignet selskap, holdes imidlertid satsen uendret på 28 prosent. For personlige næringsdrivende / enkeltpersonforetak foreslår Stoltenberg-regjeringen tilsvarende lettelser som for deltakere i deltakerlignede selskap ved å redusere trygdeavgiftssatsen på beregnet personinntekt med 0,72 prosentenheter. Endringen innebærer en reduksjon av trygdeavgiftssatsen fra 11 prosent til 10, 28 prosent, og en reduksjon fra 7,8 prosent til 7,08 prosent for fiske / fangst og barnepass.

I forbindelse med den foreslåtte reduksjonen av skattesatsen for aksjeselskaper mv. og personlige næringsdrivende, foreslås en tilsvarende reduksjon ved skattlegging av personlige deltakere i norsk-kontrollerte selskap mv. hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS). Den foreslåtte satsreduksjonen fra 28 til 27 prosent omfatter også inntekter som aksjeselskaper mv. har fra NOKUS-selskaper, og for personlige deltakere foreslås at inntekter fra slike selskaper skal nedjusteres med faktoren 27/28, dvs. tilsvarende som for personlige deltakere i deltakerlignet selskap. Den foreslåtte nedjusteringen innebærer at deltakerens effektive skattesats reduseres fra 28 til 27 prosent, og Stoltenberg-regjeringen foreslår på den bakgrunn at den korresponderende andelen av utbytte som tas til beskatning fra slike selskaper økes fra 72 til 73 prosent.

Begrensning i fradragsretten for gjeldsrenter på lån mellom nærstående selskap

Stoltenberg-regjeringen foreslår at fradrag for rentekostnader som overstiger 30 % av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger (skattemessig EBITDA) avskjæres for selskaper med felles (norsk eller utenlandsk) eierinteresse ( interne renter). Fradragsbegrensningen gjelder for rentekostnader betalt til nærstående person, selskap eller innretning; d v s direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %. Det foreslås et terskelbeløp for fradragsbegrensningen på 3 millioner kroner, slik at hvis selskapets samlede (eksterne og interne) netto rentekostnader ikke er høyere enn dette, skal rentefradraget ikke begrenses. Dersom netto rentekostnader er høyere enn 3 millioner kroner, gjelder begrensningsregelen fullt ut.

Beskatning ved uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde

Stoltenberg-regjeringen foreslår å lempe på kravet til sikkerhetsstillelse for skattebeløp ved uttak fra norsk beskatningsområde, slik at skattemyndighetene nå må foreta en vurdering av om det foreligger reel risiko for at skattekravet ikke kan inndrives før sikkerhet eventuelt kan kreves.

Startavskrivninger

Stoltenberg-regjeringen foreslår også å innføre 10 pst. startavskrivninger for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d. Forslaget innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. I etterfølgende år skal den ordinære avskrivningssatsen på 20 prosent benyttes. Forslaget gjelder tilsvarende for påkostning på eldre driftsmidler i saldogruppe d, som etter de ordinære regler skal føres på saldo (skattemessig påkostning).

Utvidede fradragsmuligheter i Skattefunn

For å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet foreslår Stoltenberg-regjeringen å styrke Skattefunn. Det gjennomføres ved å heve den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU fra 11 til 22 mill. kroner. Den maksimale timesatsen for egne ansatte foreslås økt fra 530 til 600 kroner per time.

Endringer i kravet til oppbevaringstid

Stoltenberg-regjeringen legger vekt på at næringslivet opplever kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon som en betydelig administrativ byrde og foreslår derfor at det generelle minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven reduseres fra 10 år til 5 år.

Det foreslås at departementet gis hjemmel til å fastsette lengre oppbevaringstid for bestemte typer dokumentasjon dersom dette finnes nødvendig av hensyn til pliktig regnskapsrapportering eller skatte- og avgiftskontroll. Departementet vil vurdere om Skatteetaten og politiet har tilstrekkelige hjemler til å pålegge lengre oppbevaring enn 5 år i forbindelse med påbegynt bokettersyn eller etterforskning i straffesak. Behovet for tilpasninger i tilstøtende regelverk samt behovet for overgangsregler vil vurderes.

Endringer i ligningsloven – nye opplysningsplikter

Regjeringen foreslår å innføre nye opplysningsplikter for banker, verdipapirforetak, verdipapirfond og livsforsikringsselskaper om finansielle aktiva. De nye reglene sikrer at Norge kan utveksle opplysninger til amerikanske skattemyndigheter etter FATCA-avtalen (avtalen mellom Norge og USA som ble undertegnet 15. april i år) og legger til rette for at vår egen beskatning av finansielle aktiva blir riktig.

Samtidig foreslår Regjeringen å legge til rette for at de opplysningsplikter som må pålegges finansinstitusjoner om finansielle aktiva som tilhører amerikanske personer, gjøres generelle slik at finansinstitusjonene må gi opplysninger om finansielle aktiva for alle sine kunder. Forslaget medfører at norske skattemyndigheter vil få opplysninger om finansielle aktiva for norske skattytere som ikke rapporteres i dag, for eksempel derivater, utenlandske verdipapir handlet gjennom norsk megler og innskudd i alternative investeringsfond.

Endrede skatteregler for personlige skattytere

Endringer i formuesskatten

Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke bunnfradraget for formuesskatt fra 870 000 kroner i 2013 til 1 000 000 kroner i 2014. Ektepar, som lignes under ett for begges formue, får dermed samlet et bunnfradrag på 2 000 000 kroner med forslaget. Det foreslås at endringene trer i kraft fra og med inntektsåret 2014.

Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi. Samtidig endres reglene for beregning av botid ved skattefritt salg av egen bolig. Ligningsverdien for fritidsboliger i Norge foreslås økt med 10 prosent i 2014.

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig

Stoltenberg-regjeringen foreslår nye regler om botid i gevinstbeskatningen som tar hensyn til egen bruk av bolig i løpet av eiertiden. Dersom eieren for eksempel har bodd i boligen i syn av de siste ti årene, vil 70 % av gevinsten være skattefri. det skal ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen og eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med. Eiere av utleieboliger vil med denne endringen ikke lenger kunne slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget.

Fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet

Personer med skatteplikt til Norge som eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat  skal få fradrag for gjeld og gjeldsrenter på samme vilkår som om eiendommen hadde ligget i Norge. Forslaget innebærer en lempning i forhold til eiendommer som ligger i land hvor skatteavtalen bygger på unntaksmetoden (Belgia, Bulgaria, Italia, Kroatia, Malta og Tyskland). Fradragsretten forutsetter at eieren ikke også får fradrag i staten der eiendommen ligger.

Endringer i arveavgiftsreglene – øket fribeløp

Stoltenberg-regjeringen foreslår å øke fribeløpet for arveavgift fra 470 000 kroner til 1 000 000 kroner. Endringen innebærer at en person kan arve til sammen 2 000 000 kroner fra sine foreldre uten å måtte betale arveavgift. I tillegg foreslår Stoltenberg-regjeringen å fjerne ett nivå i arveavgiftssatsene for arv ut over fribeløpet, slik at satsene nå blir 10 prosent for arv til barn og foreldre, og 15 prosent for øvrige arvinger.

Stoltenberg-regjeringen foreslår imidlertid å redusere rabatten for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer fra 40 til 30 prosent, slik at det nå vil bli mindre gunstig å arve slike aksjer.

Øvrige forslag til endringer

Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

Stoltenberg-regjeringen foreslår å innføre en enklere regel for beskatning av mengdegjeldsbrev med underkurs og overkurs, ved at underkursen skal skattlegges i det året obligasjonen er realisert og at fradragsberettigede kostnader kommer til fradrag i det året obligasjonen er realisert.

Særskattesatsene

Stoltenberg-regjeringen foreslår at den lavere skattesatsen på alminnelig inntekt skal motsvares av en økning på 1 prosentenhet i særskatten for petroleumsvirksomhet og i grunnrenteskatten for vannkraftanlegg.

Gevinstfritak ved reinvestering av vederlag ved ekspropriasjon av landbrukseiendom

Stoltenberg-regjeringen foreslår å utvide reinvesteringsadgangen ved ekspropriasjon av landbrukseiendom, slik at vederlaget skattefritt skal kunne benyttes til erverv av, eller påkostning på, areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.

  • Regjeringen foreslås å øke satsen for minstefradrag i lønnsinntekter fra 40 prosent til 42 prosent, samt å øke den øvre beløpsgrensen med anslått lønnsvekst fra kr 81 300 til kr 84 150.  
  • Regjeringen foreslår å holde satsene og innslagspunktene i toppskatten reelt uendret i 2014. Det innebærer at innslagspunktene justeres med anslått lønnsvekst på 3,5 % fra kr 509 600 til kr 527 400 i trinn 1 og fra kr 828 300 til kr 857 300 i trinn 2.
  • Regjeringen foreslår at klasse 2 i personfradraget for ektepar mv. bortfaller, men oppjusterer med anslått lønnsvekst fra kr 47 150 til kr 48 800 i klasse 1.
  • Regjeringen foreslår å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent fra kr 3 850 kroner til 4 100 kroner.
  • Tinglysningsgebyret settes ned fra kr 1 060 til kr 525 fra 1. januar 2014.
  • Det settes et tak for fradragsretten for reiseutgifter som vil begrense fradraget for de aller lengste arbeidsreisene og pendlerreisene.
  • Påslaget i normrenten for skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold økes fra 0,5 % til 1 %.
  • Grensene for lønnsoppgaveplikt ved arbeid i hjem eller fritidsbolig økes fra kr 4 000 til kr 6 000.
  • Endringene foreslås å tre i kraft fra og med inntektsåret 2014.

stian.wessel@seland-law.no

gudrun.andvord@seland-law.no

livkonow.sveen@seland-law.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us