Tap på fordring – er vilkårene for mva-fradrag oppfylt?

I en dyrtid som den vi er inne i nå er det mange bedrifter som vil oppleve dårligere tider og strammere likviditet. Dette igjen fører til at utestående fordringer ikke blir betalt. Både skatteloven og merverdiavgiftsloven gir på visse vilkår rett til fradrag for tapte fordringer. Det nærmer seg årsslutt, og virksomheter gjør dermed klokt i å ta en ekstra gjennomgang av utestående fordringer for å avklare om vilkårene for skattemessig og avgiftsmessig fradrag for fordringen er oppfylt.

15/11/23

I en dyrtid som den vi er inne i nå er det mange bedrifter som vil oppleve dårligere tider og strammere likviditet. Dette igjen fører til at utestående fordringer ikke blir betalt.

Både skatteloven og merverdiavgiftsloven gir på visse vilkår rett til fradrag for tapte fordringer. Det nærmer seg årsslutt, og virksomheter gjør dermed klokt i å ta en ekstra gjennomgang av utestående fordringer for å avklare om vilkårene for skattemessig og avgiftsmessig fradrag for fordringen er oppfylt.

Når det gjelder korrigering av merverdiavgift, gir merverdiavgiftsloven § 4-7 rett til å korrigere beregningsgrunnlaget for mva. Loven oppstiller to vilkår: 1) fordringen må anses «endelig konstatert tapt» og 2) årsaken må være «skyldnerens manglende betalingsevne».

Det er f.eks. ikke tilstrekkelig at skyldneren ikke ønsker å betale, fordi man er uenig om en reklamasjon. Dersom kravet er bestridt, må konflikten søkes løst gjennom forhandlinger, eventuelt gjennom rettsapparatet. Dersom resultatet av innsigelsen blir et prisavslag skal dette løses med kreditnota og ikke gjennom reglene om tap på fordring.

Hva som er å anse som «endelig konstatert tapt» er nærmere regulert i forskrift. I merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1 oppstilles fire tilfeller hvor en fordring vil kunne anses endelig tapt:

  • foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves,
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
  • offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig

En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.

Det er viktig å være oppmerksomme på at en fordring som har stått ubetalt i lang tid, på visse vilkår kan anses å ha skiftet karakter til en annen form for tilgodehavende. Kreditor vil kunne anses for å ha gitt debitor en finansieringsbistand, og merverdiavgift vil i et slikt tilfelle ikke kunne tilbakeføres.

Det er særlig viktig å være oppmerksom på selskaper med et sterkt interessefellesskap. Dette er selskaper med et sammenfall i eierinteresser som overstiger 50 %.  I slike tilfeller kan eierne ha andre motiver for å utsette oppgjør av fakturaer, og Skatteetaten vurderer derfor slike tilfeller særlig strengt.

Er man i tvil om vilkårene for tap på fordring er oppfylte, bør man legge ved en forklaring til mva-meldingen i den terminen fordringen fradragsføres. Her må man redegjøre for de faktiske forhold og årsaken til at man mener at vilkårene er oppfylt. Skatteetaten vil da ha tilstrekkelig grunnlag til å kunne overprøve bedriftens vurdering, og man unngår risikoen for tilleggsskatt dersom Skatteetaten skulle være uenig i vurderingen.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us