Tap på kundefordringer mellom nærstående selskaper

Finansdepartementet har i dag sendt ut på høring et forslag om innføring av en tidsperiode knyttet til hvor lenge tapte kundefordringer mellom nærstående selskaper kan stå uoppgjort før tapsavskjæringsregelen for ordinære fordringer inntrer

14/5/24

Finansdepartementet har i dag sendt ut på høring et forslag om innføring av en tidsperiode knyttet til hvor lenge tapte kundefordringer mellom nærstående selskaper kan stå uoppgjort før tapsavskjæringsregelen for ordinære fordringer inntrer.

Formålet med forslaget er å motvirke at kundefordringer mellom nærstående forblir uoppgjorte over lang tid. Den foreslåtte tidsperioden vil etter departementets syn gjøre regelverket enklere å praktisere, etterleve og forvalte. Endringen påvirker dermed bare de som etter gjeldende rett anses som «nærstående», det vil si de med eierandel på over 90 prosent.

Den foreslåtte tidsperioden ble satt til 12 måneder. Tidsperioden skal regnes fra da fordringen ble etablert. Forslaget oppstiller en tilsvarende tidsperiode for rentefordringer, regnet fra da rentekravet oppstod. Den foreslåtte tidsperioden harmonerer med det skillet regnskapsloven oppstiller mellom anleggsmidler og omløpsmidler, samt kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld, jf. regnskapsloven § 5-1 og § 5-13.

Høringsforslaget vedrørende tidsperioden forutsetter at fordringshaveren ikke gjennomfører «kvalifiserte innfordringstiltak». Forslaget har ingen nærmere omtale av dette.

Forslaget vil i tilfelle innebære endringer i merverdiavgiftsloven § 4-7, merverdiavgiftsforskriften § 4-7-1, og skattelovforskriften § 6-2-2. Høringsfristen er 5. august 2024.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us