Tilleggsskatt i skattesaker – hvilke regler gjelder?

1. januar 2024 trådte nye regler om tilleggsskatt i kraft. Reglene gjelder reduksjon av tilleggsskatt dersom skattyter ikke har fått avgjort sin sak innen rimelige tid.

19/4/24

Etter tidligere praksis var det slik at prosentsatsen tilleggsskatten ble redusert dersom kravet til avgjørelse innen rimelig tid ikke var oppfylt. Hadde du for eksempel blitt idømt tilleggsskatt med 40 %, kunne denne bli redusert til 30 %, 20 % eller 10 % , eller også falle helt bort avhengig av hvor urimelig den lange saksbehandlingen var i det enkelte tilfellet. Dette innebar at i større saker ville tilleggsskatten bli redusert med store beløp, men i saker med mindre beløp ville reduksjonen få liten betydning.

Etter de nye reglene vil reduksjonen utgjøre 1,5 ganger rettsgebyret per påbegynte måned. Hvis vilkåret om urimelig lang saksbehandlingstid er oppfylt, vil gebyret beregnes fra varsel om tilleggsskatt er mottatt og til endelig vedtak foreligge. Reduksjonen vil imidlertid aldri utgjøre et beløp høyere enn den tilleggsskatten som er ilagt.

Kompensasjonen vil således beregnes uavhengig av den opprinnelige størrelsen på tilleggsskatten som skattyter er ilagt.

Men reglene er nye og mange skattesaker er påbegynt før de nye reglene trådte i kraft. Overgangsregelen i Skatteforvaltningsforskriften § 14-12-2 avgjør hvilke regler som gjelder for disse skattesakene. Dersom de forelå et brudd på kravet om avgjørelse innen rimelig tid allerede på tidspunktet de nye reglene trådte i kraft, skal reduksjonen i tilleggsskatt avgjøres etter de gamle reglene.

Det vil altså være slik at de gamle reglene fortsatt vil være relevante en stund til.

Har du en pågående skattesak, og har du spørsmål om hvilke regler i ditt tilfelle? Våre skatterettsadvokater står klare til å svare deg.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us