Utenlandske næringsdrivende - kommende endringer i reglene om registrering i Merverdiavgiftsregisteret v/representant

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i en uttalelse av 19. september 2012 uttrykk for at den norske ordningen nedfelt i mval § 2-1, 6. ledd hvoretter utenlandske næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret ved en representant med hjemsted eller forretningssted i Norge ikke er i samsvar med EØS-retten.

No items found.
5/2/13

EFTAs overvåkingsorgan ESA ga i en uttalelse av 19. september 2012 uttrykk for at den norske ordningen nedfelt i mval § 2-1, 6. ledd hvoretter utenlandske næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i Norge plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret ved en representant med hjemsted eller forretningssted i Norge ikke er i samsvar med EØS-retten. Representanten er etter mval § 11-1, 3. ledd solidarisk ansvarlig med den utenlandske næringsdrivende for den norske merverdiavgiften.

Finansdepartementet fikk forlenget Statens frist for å svare som i utgangspunktet er 2 måneder, til mandag 15. januar 2013, og sendte sitt begrunnede syn til ESA fredag 11. januar 2013.
Det fremgår av Finansdepartementets brev at Norge vil endre reglene om utlendingers registrering i Merverdiavgiftsregisteret i 2 trinn, hvor første trinn senest vil skje sammen med revidert nasjonalbudsjett til våren i år. Departementet vil senest til samme tid orientere Stortinget om hvordan arbeidet med annet trinn går.


Finansdepartementet sendte 11. mars 2013 ut et høringsnotat vedrørende endringer i første trinn, med høringsfrist 22. april. Endringene foreslås å tre i kraft 1. juli i år.


Første trinn


Første trinn går ut på at representanter for utenlandske næringsdrivende fra land innen EØS-området hvor Norge har inngått avtale om utveksling av informasjon og bistand til innfordring av merverdiavgift, ikke lenger vil være solidarisk ansvarlige med den utenlandske næringsdrivende for krav på merverdiavgift oppstått etter 1. juli 2013. Dette gjelder næringsdrivende fra Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige og Tsjekkia.  (Norge har også signert slik avtale med Malta, men den er pt ikke ratifisert.) Det er viktig å merke seg at dette således ikke gjelder for næringsdrivende i så viktig handelspartner som Tyskland.


Videre foreslås en generell opphevelse av ordningen med at salgsdokumenter skal fremsendes gjennom representanten.


Annet trinn
Annet trinn vil innebære enn generell modernisering av registreringsordningen for utenlandske avgiftspliktige som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge. Departementet gir uttrykk for at det er utfordringer m h t kontroll, straff og innfordring av merverdiavgift overfor utenlandske avgiftspliktige, samtidig som det fremstår som klart at dagens system er gått ut på dato. Det nye registreringssystemet skal være et velfundert system basert på enkle og moderne metoder for registrering.

jss@selandorwall.no

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us