Verdt å vite om ferie og feriepenger

Nedenfor følger svar på noen av de vanligste spørsmål i forbindelse med ferie og feriepenger.

No items found.
5/6/13

Nedenfor følger svar på noen av de vanligste spørsmål i forbindelse med ferie og feriepenger.


Reglene om ferie og feriepenger følger av ferieloven. Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn og formålet med feriepenger er å gjøre det økonomisk mulig for arbeidstaker å gjennomføre ferie. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ut ferie, og arbeidstakeren har ikke bare rett til ferie men også plikt til å ta den.


Hvem har krav på feriepenger?


Alle arbeidstakere, det vil si alle som utfører arbeid i annens tjeneste, har rett til feriepenger. Selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven, fordi de ikke regnes som arbeidstakere.


Hvor lang ferie har arbeidstaker krav på?


Hovedregelen er at man har rett til 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidstakere som er omfattet av Hovedavtalen har i tillegg krav på 5 ekstra virkedager ferie ("den femte ferieuken"). Den femte ferieuken kan også følge av annen avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.


Mandag til lørdag regnes som virkedager etter ferieloven. Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager regnes ikke som virkedager.


Hvordan beregnes feriepenger og hvor mye har en krav på?


Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, opptjeningsåret. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.


Grunnlaget for feriepenger er lønn utbetalt i opptjeningsåret, feriepengegrunnlaget.


Feriepenger beregnes som 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som har rett til den femte ferieuke beregnes feriepenger som 12 % av feriepengegrunnlaget.


Utbetaling av feriepenger


Utgangspunktet er at feriepenger trer i stedet for lønn. For å forenkle lønnsutbetalingene utbetaler arbeidsgiver stort sett feriepengene i juni måned. Arbeidstaker får ikke da utbetalt lønn den måneden.


Feriepengene utbetales uten skattetrekk ved utbetalingen. Feriepenger er imidlertid skattbar inntekt og skattetrekket fordeles derfor automatisk på de andre månedene.


Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?

Arbeidsgiver skal drøfte feriefritid og ferielister med arbeidstaker selv eller tillitsvalgte. Dersom det ikke oppnås enighet med arbeidstakeren treffer arbeidsgiveren den endelige avgjørelsen.


Arbeidstaker kan imidlertid kreve at hovedferien, 18 virkedager, avvikles i perioden 1. juni – 30. september.


Kan ferie overføres til året etter?


Overføring av ferie kan kun skje etter avtale med arbeidsgiver og kun om overføring av inntil 12 virkedager.


For mer informasjon om ferie og feriepenger ta kontakt med Helle-Karine Paulshus.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us