Har dere utenlandske ansatte som jobber i Norge?

Norske selskaper som gir utenlandske oppdragstakere oppdrag i Norge, har plikt til å opplyse om oppdraget. Opplysningsplikten påhviler både oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver er forpliktet til å blant annet gi opplysninger om kontrakten, om hovedoppdragsgiver, egen oppdragsgiver og oppdragstaker.

1/3/24

Norske selskaper som gir utenlandske oppdragstakere oppdrag i Norge, har plikt til å opplyse om oppdraget. Opplysningsplikten påhviler både oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver er forpliktet til å blant annet gi opplysninger om kontrakten, om hovedoppdragsgiver, egen oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragstakeren plikter å gi opplysninger om egne arbeidstakere som arbeider på oppdraget i Norge. Det skal gis opplysninger om tidspunkt for oppdragets start og slutt, stedet hvor oppdraget utføres, type kontrakt og kontraktsbeløp. Arbeidstakere som ikke har D-nummer, registreres ved bruk av kopi av pass, fødselsnummer, fullt navn, adresse i hjemlandet, mv. Skatteetaten utsteder deretter D-nummer for arbeidstakeren.

Oppdragsgiver skal gi opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til selskap som er hjemmehørende i utlandet og til en person som er bosatt i utlandet. Opplysningsplikten gjelder for oppdrag der den samlede verdien overstiger NOK 20 000. Leie av arbeidskraft er også omfattet av rapporteringsplikten, og ansees som et oppdrag.  

Rapporteringen skal gjøres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på skatteetatens nettsider, eventuelt kan opplysningene sendes inn på papir ved bruk av skjema RF-1199 for oppdragsgiver og skjema RF-1198 for oppdragstaker.

Fristen for å gi opplysninger er den 5. i måneden etter at arbeidet ble påbegynt. For arbeidstakere som er fritatt fra plikten til å foreta forskuddstrekk, kan levere opplysningene én gang per år. Fristen er senest den 15. januar året etter inntektsåret.

Formålet med rapporteringsplikten er å sikre et effektivt finansielt tilsyn og skatteinnkreving, samt å hindre skattefusk. Reglene skal fremme like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske oppdragstakere.

Seland | Rödl & Partner AS bistår norske og utenlandske selskaper med problemstillinger knyttet til skatt- og avgift. Vi har lang erfaring med rådgiving og bistand knyttet til internasjonale arbeidsforhold, blant annet skattefastsetting, administrative forpliktelser for arbeidsgivere og ansatte, trygd, arbeidsgiveravgift, mv.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us