Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Direktiv fra 2019 om tydeliggjøring av innholdet i arbeidsavtaler skal gi mer forutsigbarhet for ansatte. Direktivet implementeres i løpet av 2024. Fra 1. juli skal de nye reglene inntas i arbeidskontraktene i arbeidsavtaler som inngås etter dette. I Norge er du som arbeidsgiver pålagt å ha en gyldig arbeidsavtale med dine ansatte. Det betyr at du fra 1. juli 2024 må sørge for at alle nye arbeidsavtaler være oppdatert etter de nye reglene, og alle ansatte kan kreve å få avtalen sin oppdatert. Vi utdyper her de lovpålagte endringene litt nærmere.

12/4/24

1. Det kommer utvidende krav til den skriftlige arbeidsavtalen

Mange flere opplysninger enn tidligere skal tas inn i avtalen. Endringene innebærer blant annet at du må ta inn opplysninger om prøvetid, opplæring, ordninger for overtid og arbeidstid, om arbeidsgiver dekker annet fravær, fremgangsmåte for oppsigelse, om godtgjørelse omfatter mer enn lønn og informasjon om kompetanseutvikling, svangerskapsytelser og mer til.  

Arbeidssted: Dersom det står arbeidstakeren fritt til å bestemme arbeidssted skal det fremgå av arbeidsavtalen.  Ansatte som jobber hjemmefra på fast basis skal ha en egen avtale om hjemmekontor.

Lønn og andre godtgjørelser: De ulike delene av lønnen, eventuelle tillegg og eventuell annen godtgjørelse, skal angis særskilt i arbeidsavtalen. For å sikre deg muligheten til å endre innretningen på avlønning og tillegg kan det tas inn en setning om at arbeidsgiver kan endre vilkårene. Informasjonen kan gjerne inntas i et vedlegg til arbeidsavtalen.

Arbeidstid: Dersom arbeidet skal utføres periodevis eller den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere, skal arbeidsavtalen opplyse om dette. I tillegg skal den fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Ordninger for vaktendringer og for arbeid utover avtalt arbeidstid, inkludert betaling for slikt arbeid, må nå spesifiseres i arbeidsavtalen. Det kan være en idé å sende arbeidsplaner til de ansatte senest 14 dager før arbeidsperioden begynner.

Feriepenger: Rett til feriepenger, reglene for fastsettelse av ferietidspunktet og eventuell rett til annet fravær betalt av arbeidsgiver skal stå i avtalen. Det vil være tilstrekkelig å vise til ferieloven.

Annet betalt fravær: Enkelte arbeidsgivere tilbyr en rett til annet fravær enn ferie, enten betalt eller ikke. Eksempler på slikt fravær kan være flyttedager, begravelser eller etterutdanning. Det kan også dreie seg om full lønnskompensasjon ved sykdom eller lovfestet rett til permisjon. Slike rettigheter skal inntas i arbeidsavtalen. Ytelser som gis av andre enn arbeidsgiver, som sykepenger fra NAV, inntas ikke. Dersom du som arbeidsgiver ønsker å ha mulighet til å endre hvilke typer fravær som tillates ut over for eksempel ferie og sykdom, anbefales det tilføyet en setning om at arbeidsgiver kan endre slike rettigheter.

Prøvetid: Det legges i loven til en begrensning om bruken av prøvetid. Ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Oppsigelse: Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister og fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet må nå tas inn i avtalen. En henvisning til arbeidsmiljøloven kapittel 15 vil være tilstrekkelig til å oppfylle lovens krav.

Utleie av ansatte: Skal arbeidstaker leies ut og arbeidsgiver er et bemanningsforetak, skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om innleierens identitet.

Sosial trygghet: Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet (herunder pensjonsinnbetaling og forsikring), samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse, skal stå i arbeidsavtalen. Arbeidsgiveren kan forbeholde seg muligheten til å gjøre endringer. Dette er informasjon kan inntas i eget vedlegg til arbeidsavtalen.

Kompetanseutvikling: Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr, skal stå i arbeidsavtalen. Arbeidsgiveren kan forbeholde seg retten til å gjøre endringer. Også dette er informasjon som gjerne kan tas inn i eget vedlegg til arbeidsavtalen.

2. Det kommer strengere krav til når arbeidsavtalen må foreligge

I dag har du 30 dager på deg som arbeidsgiver, mens når reglene trår i kraft 1. juli 2024 så vil du ha 7 dager.

Ved endringer i arbeidsforholdet må arbeidsavtalen oppdateres samme dag.

3. Det kommer regler om varighet og bruk av prøvetid

Det er vedtatt bestemmelser om at ved midlertidig ansettelse kan prøvetiden ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Det kommer også en ny bestemmelse om bruk av prøvetid hvis arbeidstaker skal fortsette i samme eller vesentlig likeartet stilling. Dette har tidligere kun vært løst gjennom rettspraksis.

4. Det kommer regler som gir arbeidstaker flere rettigheter

Det er vedtatt at arbeidstakere som jobber deltid eller er ansatt midlertidig skal få et skriftlig og begrunnet svar fra arbeidsgiver hvis det ber om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår.

5. Det kommer regler om hva som skal legges til grunn om opplysningene i arbeidsavtalen mangler

Det er vedtatt at hvis det ikke står i avtalen at arbeidsforholdet er midlertidig, skal fast stilling legges til grunn. Om det ikke er opplyst om stillingsomfanget, skal arbeidstakers påstand om dette legges til grunn. Arbeidsgiveren har bevisbyrden dersom han ønsker å motbevise dette.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us