Støre-regjeringens statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre har lagt frem proposisjon om endring til forslaget til statsbudsjettet 2022 i Prop.1 LS Tillegg 1 (2021-2022). Etter budsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti er det foreslått endringer i Innst.2 S (2021-2022). Regjeringen Støre reverserer flere av forslagene som ble lagt frem av regjeringen Solberg tidligere i år.

3/12/21

Støre-regjeringens statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre har lagt frem proposisjon om endring tilforslaget til statsbudsjettet 2022 i Prop.1 LS Tillegg 1 (2021-2022). Etterbudsjettforlik med Sosialistisk Venstreparti er det foreslått endringer iInnst.2 S (2021-2022). Regjeringen Støre reverserer flere av forslagene som blelagt frem av regjeringen Solberg tidligere i år.

Regjeringen Støre foreslår endringer i skattepolitikken medomfordeling fra dem med høye inntekter og formue til dem med lave og middelsinntekter. Samtidig skal regjeringen holde nivået på inntektsskatter ogavgifter for personer samlet sett uendret. Blant annet er det foreslått å øke verdsettelsenav aksjer og driftsmidler, og en økning av trinnskatten.

Endringene innebærer at aksjeeiere bør vurdere om det er hensiktsmessigå fremskynde utdeling av utbytte og/eller realisere aksjer før årsskiftet for åunngå konsekvensene av forhøyet skatt fra 2022.

Nedenfor følger enoppsummering av de viktigste endringene på skatte- og avgiftsområdet.

1. Justeringer i satser og grenser 

Regjeringen foreslår justeringer i trinnskattesatsene i trinn 3 og trinn4, som økes med 0,1 prosentenhet til 13,4 pst for trinn 3 og 16,4 pst for trinn4. Innslagspunktet for trinn 3 reduseres fra 651 250 kr til 643 800 kr,og innslagspunktet for trinn 4 reduseres fra 1 052 250 kr til969 200 kr. I tillegg foreslås det å innføre et nytt trinn 5 på 17,4 pstmed innslagspunkt fra 2 000 000 kr.  

Trinnskattesatsene i trinn 1 og trinn 2 videreføres uendret fra 2021 itrinn 1 og 2, men økes med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter sammenlignet medSolberg-regjeringens forslag til 2022-budsjettet.  

Det gis et personfradrag i alminnelig inntekt. I alminnelig inntektinngår alle skattepliktige inntekter. Fradraget er 52 450 kroner i 2021.Regjeringen foreslår å øke personfradraget med 4 250 kroner.  

Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes.Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt. 

Maksimaltfagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner.

Trekkpliktig fordel ved privat brukav firmabil fastsettes til 80 prosent av bilens listepris som ny forel-bil.  

2. Inntektsskatt

2.1. Jobbfradrag for unge

Regjeringen foreslår å trekke regjeringen Solbergs forslagom et jobbfradrag for unge. Jobbfradrag for unge skal styrke insentivene tilarbeid for unge ved å gjøre det mer lønnsomt å arbeide. Regjeringen Støre anserden samlede virkningen som usikker, og trekker frem at flertallet av instanser,var kritiske til forslaget, herunder LO og NHO. Regjeringen vil heller sebredere på hvordan arbeidsmarkedspolitikken kan bidra til å få flere inn iarbeidslivet.

2.2. Reisefradrag

Regjeringen foreslår å øke reisefradraget. De to kilometersatsenei reisefradraget erstattes med én sats på 1,65 kr/km. Regjeringen trekker regjeringenSolbergs forslag om å differensiere bunnbeløpet geografisk. I stedet foreslårregjeringen å redusere bunnbeløpet til 14 000 kr for alle. Samlet sett vilregjeringens foreslåtte endringer innebære at flere får reisefradrag. Pendleresom allerede har fradraget, vil få større fradrag.

 3. Formuesskatt 

Regjeringen foreslår følgende endringer til formuesskatten i 2022 

-         Øke formuesskatten med 0,1 prosentenhet til 0,95pst., samtidig som formuesskattegrunnlaget utvides og bunnfradraget økes til1,7 millioner.

-         Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økestil 65 pst.

-         Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst.for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner.

-         Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteresmed 25 pst.

-         Det gjøres en endring i skatteloven for å sikreat erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann ellernaturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret 

4. Skattlegging av ansatteopsjoner i selskap ioppstarts- og vekstfasen

Regjeringen opprettholder forslaget om å innføre en nyopsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Ordningen for skattefrifordel ved ansattes kjøp av rabatterte aksjer i egen bedrift, foreslås oppheveti sin helhet.

5. Skatt på utbytte og gevinst

Regjeringen foreslår å skjerpe skatten på utbytte og gevinstved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 pst. til 1,6 pst., hvilket innebærerat skattesatsen økes fra 31,68 pst. i 2021 til 35,2 pst. i 2022. Detteinnebærer at marginalskatten på aksjeinntekter inkludert selskapsskatt øker fra46,7 til 49,5 pst.

6. Tilpasninger i ordningen med differensiertarbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår enkelte mindre endringer i satsene forarbeidsgiveravgift. Forslaget innebærer at to kommuner tas ut av ordningen meddifferensiert arbeidsgiveravgift, og en kommune tas inn i virkeområdet for dennotifiserte ordningen. Videre vil regjeringen trekke forslaget i Prop. 1 LS(2021–2022) om endringer i særreglene for ambulerende virksomhet i ordningen meddifferensiert arbeidsgiveravgift. I tillegg fjernes muligheten til å benyttelavere sats for ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid utført i en sonemed lavere sats enn i registreringssonen.

7. Merverdiavgift

Regjeringen foreslår at bevilgningen tilmerverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner økes med 150 mill.kroner ut til samlet 1,9 mrd. kroner. Basert på søknadsbeløpet for 2021 leggerbevilgningsforslaget til rette for at det kan gis tilnærmet full kompensasjontil alle søkere under ordningen i 2022.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us