Stortinget vedtar trolig kraftig innskjerping av innleiereglene

Vi gir deg her hovedtrekkene i det som foreslås vedtatt.

1/12/22

Stortingets Arbeids- og sosialkomité er i ferd med å behandle spørsmålet om innskjerping av reglene om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det forventes at Stortinget vil vedta et generelt forbud, men med unntak for visse sektorer og visse typer kompetanse. Vi gir deg her hovedtrekkene i det som foreslås vedtatt.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen følgende:

• En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12, jf. § 14-9.

• Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid.

• Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise.

• Å etablere en godkjenningsordning for bemanningsforetak, med utvidede dokumentasjonskrav for å kunne leie ut arbeidskraft, og strengere sanksjoner og konsekvenser ved brudd. Nærmere regler fastsettes i forskrift.

Stortinget behandler komiteens innstilling til endringer i arbeidsmiljøloven 12. desember. Det foreslås etter alt å dømme et generelt forbud mot midlertidige ansettelser, som blant annet omfatter byggenæringen. Byggenæringen har påpekt negative konsekvenser ved forslaget, ved at færre norske aktører vil være i stand til å gi tilbud på prosjekter med det nye forbudet. De har derfor advart mot konsekvensene av innstramningene for byggenæringen.

For kompetanse innen rådgivnings- og konsulenttjenester foreslås en unntaksvis adgang til å leie inn arbeidstaker med spesialkompetanse i klart avgrensede prosjekter. Dette vil typisk gjelde rådgivere og konsulenter innen IKT som benyttes til tidsbegrensede oppdrag innen offentlig eller privat sektor. Slik kompetanse vurderes i liten grad å utfordre virksomhetens grunnbemanning eller faste ansettelser. Dersom det er snakk om et varig behov skal kompetansen dekkes gjennom faste ansettelser. Den generelle begrensningen i lengden på innleieforholdet vil også gjelde her.

Regjeringen anerkjenner at innstramningene vil kunne ha uheldige virkninger også i helsesektoren. Det foreslås derfor en ny forskriftshjemmel som åpner for unntak for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse og innleie av helsepersonell. Unntaket begrunnes med at regjeringen ønsker å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. I dag benyttes innleid helsepersonell i stor grad for å dekke et bemanningsbehov. Behovet eksisterer særlig som følge av at helse- og omsorgssektoren er avhengig av døgnkontinuerlig drift og at det ofte er vanskelig å vinne kvalifisert personell i distriktene. Forslaget til forskriftsregulering av adgangen til innleie av helsepersonell vil innebære at innleie fortsatt kan foregå både ved behov for særlig kompetanse, og ved behov for ekstra kapasitet. Begrensningen sammenlignet med dagens adgang til innleie, ligger i at innleien må begrunnes i hensynet til forsvarlig helsehjelp, hvilket innebærer strengere krav til dokumentasjon og begrunnelse fra virksomhetene i helsesektoren.

Høringsfristen for forslaget til forskriftsregulering var 22. november 2022. De nye reglene vil trolig tre i kraft allerede tidlig i 2023, med korte overgangsordninger for enkelte prosjekter. Det tas sikte på at forskriftsreguleringene skal tre i kraft samtidig som de foreslåtte generelle innstrammingene i adgangen til innleie fra bemanningsforetak.

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS har bred kompetanse innen arbeidsrett og internasjonal bedriftsrådgivning. Vi bistår norske og utenlandske bedrifter ved alle former for bemanning og innen alle typer ansettelser.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og en personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us